Bouwen van vrijstaande woning Kershage 57a

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor het bouwen van een vrijstaande woning op de locatie Kershage 57a in Vlissingen (Claverveld kavel 78 Kadastraal perceelnummer 871 - Sectie S) (30-09-2021).

Bezwaar

Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn.

(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Naar boven