Omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark Larendeel, gemeente Druten

Burgemeester en wethouders van Druten maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten bouwen, werk of werkzaamheden uitvoeren en afwijken van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van het zonnepark Larendeel ten zuidwesten van Afferden. De locatie van het zonnepark is gelegen direct nabij de doorgaande N322 (Maas en Waalweg). De locatie is kadastraal bekend als Druten, sectie D nummers 1051, 11, 12, 15 (ged.), 16, 2148 (ged.) en 2151.

Ter inzage

Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Heuvel 1 in Druten. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl. De omgevingsvergunning (ruimtelijke onderbouwing) voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan kunt u ook raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0225.PBzonparklarendeel-2103.

Beroep omgevingsvergunning

De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt zes weken en vangt aan op 7 oktober 2021 en duurt tot en met 17 november 2021. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit beroep kan worden ingesteld door degene die zich tijdig met zienswijzen tot het college hebben gewend en door belanghebbenden. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.

Voorlopige voorziening

Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet u indienen bij de Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek om een voorlopige voorziening moet een kopie van het beroepschrift worden bijgevoegd.

U kunt ook digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op degenoemde site voor de precieze voorwaarden.

Druten, 6 oktober 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

mevrouw C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld, burgemeester

meneer B.P.P. Janssen, secretaris

 

Naar boven