Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een schuur tot hobbyruimte en berging op het perceel Simon Koopmanstraat 54, 1693BH Wervershoof (reguliere voorbereidingsprocedure)

De gemeente heeft op 30 september 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000294 voor een omgevingsvergunning voor het renoveren van een schuur tot hobbyruimte en berging op locatie Simon Koopmanstraat 54, 1693BH Wervershoof. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621,2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt. Meer informatie vindt u op www.medemblik.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.

Naar boven