Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2021, 342058evenementenvergunningVerleende evenementenvergunning Kerstmarkt Kennedylaan in Maarssen op 27 en 28 november 2021

De burgemeester van Stichtse Vecht heeft op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening een besluit genomen op de aanvraag van de heer J. Reimus voor het organiseren van een kerstmarkt op 27 en 28 november 2021 op de Kennedylaan in Maarssen.

Inzage en het maken van bezwaar is mogelijk binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit. Het besluit is verzonden op 29september 2021.

Inzage is uitsluitend mogelijk tijdens kantooruren bij het team Omgevingskwaliteit cluster APV en Bijzondere Wetten in het gemeentehuis aan deEndelhovenlaan 1 in Maarssen.U dient hiervoor een afspraak maken met een medewerker van dat cluster. Raadpleeg hiervoorwww.stichtsevecht.nl/contact.

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit en dient u te richten tot de Burgemeester van Stichtse Vecht, t.a.v. de Bezwarencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van indiener bevatten, zijn voorzien vande dagtekening, een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent ende reden(en) waarom u het er niet mee eens bent.

Het is ook mogelijk online een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan via:https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1812/bezwaar-maken/. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

Indien tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend, kan de voorzieningenrechtevan de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Het verzoekschrift kan ook digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl.