Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2021, 341189verkeersbesluit of -mededeling2021-09-29 Noordwest, Elektrische oplaadpalen, Verkeersmaatregelen Gemeente Utrecht

 

Kenmerk: 9146006

 

Betreft: het intrekken c.q. vaststellen van diverse verkeersmaatregelen

 

Burgemeester en Wethouders van Utrecht;

overwegende,

 

dat

het gewenst is de hierna volgende verkeersmaatregelen in te trekken, c.q. vast te stellen;

 

dat

de hierna te noemen wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn;

 

dat

met deze verkeersmaatregel een doelmatig of zuinig energiegebruik bevorderd wordt (art. 2 lid 3a Wegenverkeerswet);

 

dat

op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

dat

met het actieplan Schoon Vervoer (2015-2020) en het strategisch plan laadinfrastructuur “Utrecht laadt op voor 2030” zet Utrecht o.a. in op een verdere uitbreiding van de openbare oplaadinfrastructuur en het stimuleren van een efficiënter gebruik van het laadnetwerk;

 

dat

er per wijk in Utrecht een locatieplan voor openbare laadpalen opgesteld wordt. Het locatieplan zorgt voor voldoende openbare laadpalen voor rijders die hun elektrische auto niet op eigen terrein kunnen opladen;

 

dat

de locaties van de laadpalen moeten voldoen aan criteria die opgesteld zijn in de ”Plaatsingsleidraad en inrichtingskader publieke laadinfrastructuur”;

 

dat

na het opstellen van het locatieplan er een informatiebijeenkomst geweest is waar een toelichting is gegeven op het voorgenomen plan. Vervolgens is gedurende een periode van twee weken de gelegenheid geboden om te reageren. De ontvangen reacties zijn meegenomen in de uitwerking van het definitieve locatieplan;

 

dat

de openbare laadpalen op onderstaande genoemde locaties niet in één keer geplaatst worden. Pas op het moment dat de bestaande openbare laadpalen overbezet zijn, wordt een laadpaal bijgeplaatst op een locatie uit het vastgestelde locatieplan. De verwachting is dat we met dit locatieplan tot 2025 voldoende locaties hebben vastgelegd. In Utrecht wordt uiteindelijk ongeveer 4% van het totaal aantal parkeerplekken gereserveerd voor het laden van elektrische auto’s. Of en wanneer deze locaties een laadpaal krijgen, hangt af van de groei van het aantal elektrische voertuigen de komende jaren.

 

dat

er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig geladen kunnen worden;

 

dat

er per elektrische oplaadpaal twee parkeerplaatsen benodigd zijn zodat de elektrische voertuigen opgeladen kunnen worden;

 

dat

met het stimuleren van elektrisch (schoon) vervoer de leefbaarheid, bereikbaarheid en luchtkwaliteit verbeterd wordt;

 

dat

door het plaatsen van de laadpaal voor elektrische auto’s er een verschuiving optreedt in de beschikbaarheid van het type parkeerplaats. Het aantal parkeerplaatsen blijft ongewijzigd;

 

dat

er overeenkomstig artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van de politie over de hierna te noemen verkeersmaatregelen en hij akkoord is met deze verkeersmaatregel;

 

gelet

op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 

Besluiten:

met ingang van 2 oktober 2021 voor onderstaande locaties de aangegeven verkeersmaatregelen in te trekken c.q. vast te stellen:

 

Noordwest

 

Pijlsweerd -zuid

Spijkerstraat, (ter hoogte van huisnummer 7; wegvak: tussen Boorstraat, en Vlijtstraat, twee plekken)

 

Pijlsweerd -noord

Engelen van Pijlsweertstraat, (ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen David van Mollemstraat, en Oude Pijlsweerdstraat, twee plekken)

 

Nijenoord , Hoogstraat e.o.

Petemoederslaan, (ter hoogte van huisnummer 3; wegvak: tussen Vinkertlaan, en Lagenoord, twee plekken)

 

2e Daalsebuurt e.o.

Mimosastraat, (ter hoogte van huisnummer 1A; wegvak: tussen Begoniastraat, en Acaciastraat, twee plekken)

Papaverstraat, (ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen 2e Daalsedijk, en Amsterdamsestraatweg, twee plekken)

 

Egelantierstraat, Mariendaalstraat e.o.

Egelantierstraat, (ter hoogte van huisnummer 80; wegvak: tussen Korenbloemstraat, en Tijmstraat, twee plekken)

 

Julianapark e.o.

Arnoldus Rotterdamstraat, (ter hoogte van huisnummer 34; wegvak: tussen Nicolaas Sopingiusstraat, en Jodocus van Lodensteinstraat, twee plekken)

 

Elinkwijk e.o.

Edisonstraat, (ter hoogte van huisnummer 43; wegvak: tussen Sint-Ludgerusstraat, en Sint Winfridusstraat, twee plekken)

 

Pr. Bernhardplein e.o., Demkagebied

Van der Pekstraat, (ter hoogte van huisnummer 2a; wegvak: tussen Hanrathstraat, en Plesmanlaan, twee plekken)

 

Queeckhovenplein e.o.

Queeckhovenhof, (ter hoogte van huisnummer 2; wegvak: tussen Boelesteinlaan, en Queeckhovenplein, twee plekken)

 

Geuzenwijk, De Driehoek

Jacob Simonsz . de Rijkstraat, (ter hoogte van huisnummer 84; wegvak: tussen Van der Marckstraat, en Blois van Treslongstraat, twee plekken)

 

Schaakbuurt e.o.

Pr. Margrietstraat, (ter hoogte van huisnummer 207; wegvak: tussen Prinses Beatrixlaan, en Huis te Zuylenlaan, twee plekken)

 

Ondiep

Royaards van den Hamkade, (ter hoogte van huisnummer 18; wegvak: tussen Thorbeckelaan, en Marnixlaan, twee plekken)

 

 

 

Vaststellen: aantal parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen (E4), volgens bijlage I van het RVV 1990 met onderbord "Alleen voor opladen elektrische voertuigen" (OB20) alsmede met onderbord OB504

 

 

E4 OB504

 

Utrecht, 29 september 2021

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

namens dezen:

 

G. E. Jansen

Manager Stedenbouw en Mobiliteit

Ontwikkelorganisatie Ruimte

 

Deze beslissing is digitaal tot stand gekomen en is om die reden niet ondertekend. In een formele en beveiligde omgeving is vastgelegd dat de beslissingsbevoegde akkoord is met de inhoud van dit document en de bekendmak ing daarvan.

 

Gepubliceerd op 1 oktober2021 in het Gemeenteblad.

 

Nadere informatie met betrekking tot de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen kan worden verkregen bij Ontwikkelorganisatie Ruimte, Gilde Stedenbouw en Mobiliteit, Team Verkeersmaatregelen, telefoon 06-42 239 579 of per mail: verkeersmaatregelen@utrecht.nl

 

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. Gedurende de Coronacrisis is het toegestaan om uw bezwaar ook per e-mail in te sturen. U kunt uw bezwaar sturen naar: juridischezaken@utrecht.nl

 

Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift dient u in ieder geval het volgende te vermelden: uw naam en adres, de datum, een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent, een omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Wij adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.

 

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

 

Let op: u moet een bezwaarschrift binnen zes weken na de publicatie in het Gemeenteblad indienen.