Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 339552verkeersbesluit of -mededelingVERKEERSBESLUIT Pennekamplaan te Oosterblokker, aanwijzen van twee parkeervakken voor het opladen van een elektrisch voertuig

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vereiste van besluit:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overwegende:

• Dat de Pennekamplaan te Oosterblokker in beheer en onderhoud is bij gemeente Drechterland;

• Dat een aanvraag voor een elektrisch oplaadpunt is gedaan door een bewoner van de Pennekamplaan te Oosterblokker;

• Dat het wenselijk is om twee algemene en openbaar toegankelijke parkeervakken in de directe omgeving van de aanvrager te realiseren en in te richten voor het opladen van elektrische voertuigen;

• Dat in overleg met de aanvrager twee parkeervakken op de parkeerplaats aan de Pennekamplaan ter hoogte van Pennekamplaan 41 te Oosterblokker, zoals in de bijlage aangegeven, de voorkeur genieten;

• Dat alle oplaadpalen die geplaatst worden voorzien zijn van twee aansluitpunten zodat twee elektrische auto’s tegelijkertijd kunnen opladen;

• Dat er gezien de behoefte voor het opladen van elektrische voertuigen ten tijde van het nemen van dit verkeersbesluit nu één parkeervak wordt ingericht als zijnde een parkeerplaats om een elektrisch voertuig te kunnen opladen en de andere parkeerplaats vooralsnog niet als een oplaadplaats wordt ingericht maar zodra er wel behoefte is aan een tweede oplaadplaats deze plaats snel kan worden ingericht;

Dat dit mogelijk is door:

• Het aanwijzen van twee parkeervakken op de Pennekamplaan te Oosterblokker d.m.v. plaatsing van bord E4 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990(RVV 1990) en een onderbord met de tekst "opladen elektrische voertuigen". Conform bijgevoegde situatieschets.

• Dat aan dit verkeersbesluit de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, ten grondslag liggen:

* Het voorkomen van door het verkeer veroorzaakte hinder.

* Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

• Dat overleg heeft plaatsgevonden met de vervanger van de korpschef van het regionaal politiekorps als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en dat deze positief heeft geadviseerd.

• Gelet op het bepaalde terzake in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en Burgerlijk Wetboek.

 

 

b e s l u i t :

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders van Drechterland om:

•Twee algemene parkeerplaatsen op de parkeerplaats aan de Pennekamplaan ter hoogte van Pennekamplaan 41 in Oosterblokker aan te wijzen voor het opladen van elektrische auto’s.

• Dit te realiseren door plaatsing van bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 voorzien van een onderbord met de tekst "opladen elektrische voertuigen". Conform bijgevoegde situatieschets.

• Een laadpaal te plaatsen bij deze parkeervakken.

 

Drechterland, 30 september 2021

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Drechterland namens dezen,

 

 

 

R.I.M. Kok, medewerker Leefomgeving

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Drechterland Postbus 9, 1616 ZG Hoogkarspel.

1.Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

2.Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via:https://www.drechterland.nl/bezwaar-en-beroep-0. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Heeft u een vraag over het indienen van bezwaar, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, T: 0228-352 352 en E: bezwaar@drechterland.nl.