Ontwerp Bestemmingsplan Oude Lentsebaan en Lentsebaan te Wernhout

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerp-bestemmingsplan "Oude Lentsebaan en Lentsebaan " ter inzage wordt gelegd.

Het betreft een plan voor de gebiedsontwikkeling aan de Oude Lentsebaan en de Lentsebaan te Wernhout, waarbij een boomkwekerij wordt verplaatst, natuurontwikkeling plaatsvindt en drie woningen worden toegevoegd aan de Wernhoutseweg.

 

Tevens zal voor dit plan een ontwerp-besluit Hogere Grenswaarden ter inzage worden gelegd.

Terinzagelegging

Het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-besluit liggen van donderdag 30 september 2021 tot en met woensdag 17 november 2021 ter inzage op het gemeentehuis. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres). of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen ^ Bestemmingsplannen ^

 

Zienswijze indienen

Een ieder kan een zienswijze indienen gedurende de termijn van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze.

Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerp-besluit Hogere Grenswaarden kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.

Naar boven