Subsidieregels voor afkoppelen regenwater

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle:

Overwegende:

 • dat in het Programma Water en Riolering van de Gemeente Goirle de ambitie is opgenomen om in (potentiële) wateroverlastgebieden en gebieden met gunstige condities voor hemelwaterinfiltratie burgers en bedrijven actief te betrekken bij wateropgaven,

 • dat de afkoppelsubsidie hierin is benoemd als middel om de ambities uit dit programma te realiseren,

Gelet op:

 • artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Algemene subsidieverordening gemeente Goirle 2017;

 • het Milieubeleidsplan Duurzaam Goirle 2017-2020;

 • Het Programma Water en Riolering 2021-2025.

Besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregels voor afkoppelen van regenwater in Goirle:

 • a.

  Doelstelling

 • Het vergroten van het water- en klimaatbewustzijn en het actief handelen hiernaar in Goirle.

 • Het verminderen van de hoeveelheid regenwater in de gemeentelijke riolering en daarmee de kans op wateroverlast verkleinen en verdroging tegengaan.

 • Minder regenwater afvoeren naar de rioolwaterzuivering.

 • Het verminderen van hittestress en toename van biodiversiteit wanneer voor een groene waterverwerking gekozen wordt.

   

 • b.

  Doelgroep

 • Alle eigenaren en gebruikers van gebouwen gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Goirle.

 • Eigenaren en gebruikers van gebouwen in het buitengebied zijn uitgesloten omdat het regenwater van deze gebouwen niet op de gemeentelijke drukriolering mag afwateren. Deze is daar niet voor bedoeld en kan dit ook niet verwerken.

   

 • c.

  Criteria en voorwaarden

Subsidie kan aangevraagd worden voor de volgende maatregelen:

 • 1.

  afkoppelen dakoppervlak;

 • alleen van panden die zijn gebouwd vóór bouwjaar 2012 en aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering met hun hemelwater;

 • subsidie bedraagt €10 per m2 met maximum van 150 m2;

 • 2.

  vervangen/aanvullen van een gewoon dak door een dakoppervlak met begroeiing;

 • Subsidie bedraagt €15 per m2 met maximum van 150 m2

 • 3.

  ontharden van de tuinen / terrassen / opritten;

 • Subsidie bedraagt €6 per m2 met maximum van 150 m2.

 • Dit bedrag wordt aangevuld met €4 per m2 als het ontharden gepaard gaat met een toenemende biodiversiteit door de aanleg van beplanting anders dan gras.

 • 4.

  Regenwatervoorziening.

 • Subsidie bedraagt 30% van de kosten met maximum per voorziening:

  • Regenton of waterzuil: € 250 per ton of zuil, maximaal 2 in totaal

  • Waterschutting: € 700

  • Infiltratievoorziening: € 500

  • Verlaging in de tuin of wadi: € 1.200

 • d.

  Subsidieplafond

 • Voor de afkoppelsubsidie is in 2021 en bedrag van € 20.000,00 en daarna jaarlijks een bedrag van € 30.000,00 beschikbaar (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

   

 • e.

  Aanvraag

 • De aanvraag wordt ingediend op het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier.

 • Bij de aanvraag dient een foto van de situatie voor aanpassing en een schets van de infiltratievoorziening en van het afgekoppelde oppervlak te worden meegestuurd.

 • Een subsidie voor een regenton/regenzuil kan enkel in combinatie met een subsidie voor een maatregel zoals bedoeld onder c punt 1, 2 en 3 worden aangevraagd.

 • De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van de complete aanvraag.

 • Binnen 6 weken na ontvangst van de volledig ingevulde aanvraag neemt het college een besluit over het al dan niet toekennen van de subsidie.

   

 • f.

  Uitvoering, verantwoording en uitkering van de subsidie

 • De aangevraagde maatregelen dienen binnen 6 maanden na toekenning van de subsidie te worden uitgevoerd. Als dit niet het geval is, wordt de subsidie op nihil vastgesteld.

 • De aanvrager levert binnen 6 weken na voltooiing van de werkzaamheden bewijsstukken aan zoals foto’s van na de realisatie van de maatregelen en kopieën van bonnen en facturen waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

 • Het college neemt vervolgens binnen 6 weken een besluit over het vaststellen van de subsidie.

 • De betaling van de subsidie vindt plaats binnen 30 dagen na het vaststellingsbesluit.

   

 • g.

  Controle werkzaamheden en terugvordering subsidie

 • Het college voert steekproefsgewijs controle uit op de daadwerkelijke afkoppeling.

 • Als bij controle blijkt dat de afkoppeling niet heeft plaatsgevonden of ongedaan is gemaakt, vordert het college de verleende subsidie terug.

 • Als toekomstige regelgeving of toekomstige feitelijke omstandigheden aanleiding geven tot het weer aankoppelen van de afvoer van hemelwater, wordt de subsidie niet teruggevorderd.

   

 • h.

  Weigeringsgronden

De subsidieverlening kan in ieder geval worden geweigerd indien:

 • het afkoppelen kan leiden tot overlast op aanliggende percelen;

 • het afkoppelen anderszins vanuit milieu hygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is;

 • niet voldaan wordt aan een of meer van de criteria en/of voorwaarden genoemd onder c;

 • het ontwerp, installatie en onderhoud van de voorziening niet deugdelijk en zorgvuldig uitgevoerd wordt/is;

 • Er een gegronde reden bestaat om op grond van artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht de subsidie de weigeren.

De subsidieverlening wordt geweigerd indien:

 • De gevraagde subsidie leidt tot overschrijding van het subsidieplafond.

   

 • i.

  Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 • De constructieve sterkte voor de aanleg van het groen dak of gevel en de capaciteit en afvoer van de regenwatervoorziening is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

 • De aanvraag van een eventueel benodigde (omgevings-)vergunning is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

 • De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van het afkoppelen.

 

 

Aldus vastgesteld op 10 augustus 2021,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle.

De secretaris,

Jolie Hasselman

De burgemeester,

Mark van Stappershoef

Naar boven