Wijziging Verordening Starterslening 2021

Vastgesteld bij raadsbesluit van 16 september 2021 zaak kenmerk Z.050510

 

 

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

• gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2021, zaak

kenmerk Z. 050510;

• gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

• besluit vast te stellen de wijziging Verordening Starterslening 2021.

 

 

 

Artikel I

 

De verordening Starterslening 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 9 wordt gewijzigd in:

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking;           

  • 2.

    Met de inwerkingtreding van de Verordening Starterslening 2021 wordt de Verordening Starterslening 2018 ingetrokken;

  • 3.

    Deze verordening heeft terugwerkende kracht tot 4 maart 2021.

 

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 16 september 2021.

 

De raad van de gemeente West Maas en Waal,

De griffier,

 

 

K.M. (Katinka) Vons

De voorzitter,

 

 

V.M. (Vincent) van Neerbos

 

Naar boven