Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 336634algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1e tranche.

De raad van de gemeente Medemblik,

 

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 20 juli 2021;

 

gelet op artikel 1.1 van de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1e tranche een begripsbepaling kent voor het begrip veehouderij. Dat de omschrijving van het begrip veehouderij nu alleen ziet op vergunningplichtige veehouderijen. Dat het voor de juiste en beoogde toepassing van de verordening noodzakelijk is dat het begrip veehouderij ook betrekking heeft op meldingplichtige veehouderijen en dat om die reden een wijziging nodig is.

 

b e s l u i t

 

Vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1e tranche.

Artikel I  

De Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1e tranche wijzigt als volgt:

 

Artikel 1.1, Bijlage 1, onder het begrip veehouderij wordt verstaan; Het kweken, fokken, mesten, houden of verhandelen van landbouwhuisdieren voor zover dit aangemerkt wordt als milieubelastende activiteit;

Artikel II  

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 9 september 2021.

De griffier,

De voorzitter,