Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 336338andere beschikkingGemeente Sittard-Geleen – Ontheffing geluidhinder APV art 4:6 lid 1, dossiernummer APV21.005, nabij het spoor en station Geleen-Oost

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen maken bekend dat een ontheffing van het verbod, zoals bedoeld in artikel 4:6 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen, is verleend voor het uitvoeren van werkzaamheden in nabijheid van het spoor en station Geleen-Oost te Sittard-Geleen in de periode van vrijdag 19 november 2021 om 21.00 uur (avondperiode) tot en met maandag 29 november 2021 om 07.00 uur (nachtperiode).

 

Voor: ontheffing geluidhinder

Naam inrichting: Dura Vermeer Railinfra

Locatie: in nabijheid van het spoor en station Geleen-Oost

Verzenddatum besluit: 24 september 2021

Dossiernummer: APV21.005

 

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbende binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) aanvrager daartegen bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Als een bezwaarschrift per post wordt ingediend, moet dit gebeuren door toezending aan burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.sittard-geleen.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist.

 

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.