Besluitenlijst college 21 september 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 21 september 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Belastingverordeningen 2022

Het college heeft besloten akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel 'Vaststellen belastingverordeningen 2022' en intrekking van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting op buizen, kabels, draden of leidingen.

Begroting 2022

Het college heeft ingestemd met de begroting 2022 en legt deze op 4 november 2021 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad

Benoeming openbare ruimte project Ruimte voor Ruimte Molenbaan Oisterwijk

Het college heeft besloten om op basis van het advies van de Heemkundekring De Kleine Meijerij de straatnaam 'Molenwiek’ vast te stellen voor de openbare ruimte in het project Ruimte voor Ruimte Molenbaan Oisterwijk

Bezwaarschriften tijdelijke vergunning arbeidsmigranten Heukelom

Het college heeft naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften besloten de omgevingsvergunning voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op twee locaties in Heukelom in stand te laten. Het besluit is overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie

Zienswijze ontheffing Woonveste voor project Beekdal

Het college heeft besloten een positieve zienswijze te verstrekken aan Woningbouwcorporatie Woonveste in verband met de gevraagde ontheffing aan de Autoriteit Woningcorporaties voor de bouw van 7 sociale huurwoningen in het dorp Haaren (project Beekdal)

Beantwoording art 42 vragen AB inz. ventilatie scholen

Het college heeft de gestelde artikel-42 vragen door de fractie AB over de ventilatiekwaliteit van schoolgebouwen beantwoord

Regioplan basisvaardigheden 2021-2024 ‘Samen begrijpen we elkaar’ Regio Hart van Brabant

Het college heeft besloten het regionale plan basisvaardigheden 2021-2024 vast te stellen en, als uitwerking van dit plan, het Taalakkoord 'Oisterwijk maakt het duidelijk’ te ondertekenen. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Collegevoorstel principeverzoek Holleneind 1, Haaren

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het opstellen van een bestemmingsplan voor het omschakelen van een intensieve veehouderij met akkerbouw naar een loon- en grondwerkbedrijf met akkerbouw aan de Holleneind 1 in Haaren

Leefstijlakkoord

Het college heeft besloten in te stemmen met het Leefstijlakkoord Oisterwijk en hierover de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief. Met het Leefstijlakkoord richten we ons op de belangrijkste determinanten van ongezondheid onder jongeren: roken, (overmatig) alcohol gebruik en over/ondergewicht). Ook richten we ons op (voorkomen van) onderliggende oorzaken (mentaal welbevinden)

 

Naar boven