Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 336305andere beschikkingGemeente Sittard-Geleen – Activiteitenbesluit milieubeheer, dossiernummer 2020-207477, Verloren van Themaatweg 9, 6121 RG Born

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen maken bekend dat zij (op aanvraag van de drijver van de inrichting en ambtshalve) hebben besloten een maatwerkbesluit in te trekken en een nieuw maatwerkbesluit te nemen.

 

Besluit intrekken geldende m aatwerk besluit en nemen nieuw maatwerkbesluit

Voor: het door de inrichting te veroorzaken langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) in het kader van het geluidzonebeheer van het bedrijventerrein Holtum Noord I

Locatie: Verloren van Themaatweg 9, 6121 RG Born

Zaaknummer: 2020-207477

Datum verzending besluit: 28 september 2021

 

Inzage

Alle relevante stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis Geleen, balie Vergunningen, Markt 1, 6161 GE Geleen. Voor het inzien van de stukken moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 046.

 

Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen het besluit bezwaar maken binnen 6 weken na verzending daarvan aan (de gemachtigde van) de drijver van de inrichting. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

Als een bezwaarschrift per post wordt ingediend, moet dit gebeuren door toezending aan burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard. Met een elektronische handtekening (DigiD) is het mogelijk een bezwaarschrift digitaal in te dienen via www.sittard-geleen.nl. Een bezwaarschrift kan ook persoonlijk worden afgegeven bij de Stadswinkel, Markt 1 te Geleen.

 

Bij onverwijlde spoed kunnen belanghebbenden, die een bezwaarschrift hebben ingediend, tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Een verzoekschrift moet worden toegezonden aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan een verzoekschrift digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor een verzoekschrift zijn griffierechten verschuldigd.