Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Sittard-Geleen voor leveringen en diensten

 

Deel A / Algemeen deel

 

De bepalingen van deel A zijn van toepassing zowel op leveringen als op diensten.

Artikel 1 Begripsbepalingen

De hierna volgende begrippen worden in deze algemene inkoopvoorwaarden in de hierna vermelde betekenis gebruikt:

 • a.

  opdrachtnemer: iedere (rechts)persoon alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n), die met de gemeente Sittard-Geleen een overeenkomst sluit tot het verrichten van leveringen en/of diensten, waarop deze algemene inkoopvoorwaarden toepasselijk zijn, alsmede zijn werknemers en door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden;

 • b.

  partij(en): de opdrachtgever en de opdrachtnemer;

 • c.

  overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer op basis waarvan de opdrachtnemer leveringen en/of diensten verricht voor de opdrachtgever en de opdrachtgever een tegenprestatie voldoet aan de opdrachtnemer;

 • d.

  dag: kalenderdag;

 • e.

  schriftelijk: door middel van geschreven documenten, fax- of e-mailcommunicatie, alsmede andere door de wet daarmee gelijk gestelde vormen van communicatie;

 • f.

  prestatie: het door de opdrachtnemer op basis van een overeenkomst tot stand te brengen resultaat;

 • g.

  zaak: roerende zaak, waaronder mede begrepen energie en water.

Artikel 2 Overeenkomst

 • 1.

  Door een aanbieding uit te brengen, verklaart de wederpartij zich akkoord met deze inkoopvoorwaarden.

 • 2.

  Afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover ze uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.

 • 3.

  Een aanbieding van een wederpartij is onherroepelijk gedurende een termijn van dertig dagen nadat deze de opdrachtgever heeft bereikt, tenzij de uitnodiging van de opdrachtgever tot het doen van de aanbieding een afwijkende termijn inhoudt; dan geldt de laatstgenoemde termijn. Ingeval van een inschrijving vangt de termijn aan op de dag waarop de inschrijving sluit. De opdrachtgever kan besluiten bij een aanbesteding van deze bepaling af te wijken.

 • 4.

  Een wijziging van de overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat een partij een voorstel van de andere partij schriftelijk heeft aanvaard.

 • 5.

  Indien enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort en volledig van kracht.

 • 6.

  In geval van toepassing van het derde lid treden partijen in overleg teneinde nieuwe rechtsgeldige bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van laatstbedoelde bepalingen in acht worden genomen.

 • 7.

  In geval van strijdigheid tussen een bepaling in een overeenkomst en een bepaling in deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.

 • 8.

  Indien de opdrachtgever tekeningen, modellen, specificaties, instructies, planningen, keuringsvoorschriften en dergelijke voorschrijft, maken deze deel uit van de overeenkomst.

 • 9.

  De Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT (GIBIT) zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, bestellingen, overeenkomsten en alle overige rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer/leverancier die betrekking hebben op de in de overeenkomst gespecificeerde en de daarmee samenhangende ICT prestaties.

 • 10.

  Indien op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) noodzakelijk, sluiten partijen een verwerkersovereenkomst af. Hierbij wordt de verwerkersovereenkomst van de opdrachtgever gebruikt. Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op en maakt deel uit van alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, bestellingen, overeenkomsten en alle overige rechtshandelingen tussen partijen, die betrekking hebben op de in de overeenkomst gespecificeerde en daarmee overgedragen (persoons)gegevens.

Artikel 3 Meerwerk en minderwerk

 • 1.

  Indien door onvoorziene omstandigheden het noodzakelijk is geworden dat er aanvullende werkzaamheden nodig zijn om de opdracht tot kunnen voltooien c.q. te kunnen afronden, en deze werkzaamheden alleen door de opdrachtnemer uitgevoerd kunnen worden, is sprake van meerwerk.

 • 2.

  Tot meerwerk als bedoeld in het eerste lid worden niet gerekend essentiële werkzaamheden die de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst had behoren te voorzien.

 • 3.

  Indien de prestatie die de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst moet verrichten aantoonbaar wordt verlicht dan wel verminderd, is sprake van minderwerk.

 • 4.

  Indien een partij meent dat van meer- en/of minderwerk sprake is, doet zij daarvan tijdig en schriftelijk mededeling aan de andere partij onder opgave van de financiële en andere gevolgen daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst.

 • 5.

  De opdrachtnemer vangt niet aan met de uitvoering van meerwerk dan na een schriftelijke opdracht daartoe van de opdrachtgever.

 • 6.

  Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen, wordt niet door de opdrachtgever vergoed.

 • 7.

  De opdrachtnemer zendt een aparte en gespecificeerde nota voor het meer- en/of minderwerk.

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtnemer

 • 1.

  De opdrachtnemer besteedt de uitvoering van de overeenkomst niet in zijn geheel uit aan een derde.

 • 2.

  De opdrachtnemer besteedt de uitvoering van de overeenkomst niet gedeeltelijk uit aan een derde, tenzij hiermee voorafgaand schriftelijk is ingestemd door de opdrachtgever.

 • 3.

  De opdrachtnemer vervangt de personen die zijn belast met de uitvoering van de overeenkomst en die in de overeenkomst zijn benoemd, tijdelijk noch definitief, tenzij hiermee vooraf schriftelijk is ingestemd door de opdrachtgever.

 • 4.

  De opdrachtgever onthoudt haar instemming als bedoeld in de vorige leden niet en verbindt daaraan geen voorwaarden, tenzij dit in het voorkomende geval redelijk kan worden geacht.

 • 5.

  De opdrachtnemer levert zijn prestatie goed en zorgvuldig, naar beste weten en kunnen op een wijze die aan de overeenkomst beantwoordt en binnen de overeengekomen termijn. De opdrachtnemer maakt daarbij geen inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en leeft alle van toepassing zijnde wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften na.

 • 6.

  De opdrachtnemer gebruikt de in het kader van de overeenkomst door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte informatie en documentatie, waaronder tekeningen en modellen, alleen indien en voor zover dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 • 7.

  De informatie en documentatie als bedoeld in het zesde lid, blijft te allen tijde eigendom van de opdrachtgever.

 • 8.

  Verplichtingen die naar hun aard zijn bestemd om ook na uitvoering van de overeenkomst voort te duren, behouden hun werking ook nadat de overeenkomst is uitgevoerd.

Artikel 5 Geheimhouding en bekendmaking

 • 1.

  Partijen zijn verplicht alle direct of indirect van de andere partij vertrouwelijk verkregen informatie en gegevens vertrouwelijk te behandelen, ook na afloop van de overeenkomst.

 • 2.

  Partijen maken de informatie en gegevens als bedoeld in het eerste lid, niet aan derden openbaar, tenzij hiermee vooraf schriftelijk is ingestemd door de andere partij, of op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de overeenkomst en de resultaten hiervan en gebruikt de naam en/of het logo van de opdrachtgever niet als referentie, tenzij de opdrachtgever hiermee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  In geval van overtreding van de voorgaande leden door de opdrachtnemer verbeurt de opdrachtnemer aan de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van:

  • a.

   € 5.000,– per geval voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,–;

  • b.

   € 10.000,– per geval voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,–;

  • c.

   € 15.000,– per geval voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,–;

  • d.

   € 25.000,– per geval voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,–;

  • e.

   € 50.000,– per geval voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,–.

 • Voor de opeisbaarheid van deze boete(s) is geen ingebrekestelling vereist en geldt onverminderd enig ander aan de opdrachtgever toekomend recht, waaronder het recht op volledige schadevergoeding en nakoming.

 • 5.

  De opdrachtgever kan persberichten en andere openbare mededelingen coördineren.

Artikel 6 Toetsing

 • 1.

  De opdrachtgever heeft het recht de prestatie te (laten) toetsen.

 • 2.

  De opdrachtgever kan de toets bedoeld in het eerste lid, zowel voor, tijdens als binnen een redelijke termijn na de levering van de prestatie (laten) uitvoeren.

Artikel 7 Niet-tijdige nakoming

 • 1.

  De opdrachtnemer meldt een dreigende termijnoverschrijding zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever, waarbij hij de aard van de dreigende termijnoverschrijding, de door hem te treffen maatregelen en de verwachte duur van de vertraging vermeldt.

 • 2.

  De opdrachtgever bevestigt schriftelijk de ontvangst van de melding als bedoeld in het eerste lid en geeft daarbij aan of zij instemt met de voorgestelde handelwijze. Deze instemming houdt niet in dat de opdrachtgever de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst toekomen, onverlet.

Artikel 8 Tekortkoming in de nakoming

 • 1.

  Een tekortkoming in de nakoming ten gevolge van de volgende omstandigheden wordt in ieder geval toerekenbaar aan de opdrachtnemer geacht:

  • a.

   gebrek aan personeel;

  • b.

   ziekte of staking van personeel;

  • c.

   verlate levering van zaken;

  • d.

   uitval van hulpmiddelen;

  • e.

   files;

  • f.

   liquiditeitsproblemen;

  • g.

   toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden en andere, voorzienbare omstandigheden waarop de opdrachtnemer had kunnen en moeten anticiperen.

 • 2.

  De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk na constatering van de tekortkoming schriftelijk in gebreke, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is.

 • 3.

  De ingebrekestelling als bedoeld in het derde lid bevat een redelijke termijn voor nakoming. Deze termijn is fataal, zodat de opdrachtnemer bij niet-tijdige nakoming in verzuim is.

 • 4.

  De opdrachtgever heeft het recht om voor rekening van en na overleg met de opdrachtnemer herstel of vervanging zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren, onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige rechten die haar toekomen, in de volgende gevallen:

  • a.

   nakoming is blijvend onmogelijk;

  • b.

   de in het vierde lid bedoelde termijn is ongebruikt verlopen;

  • c.

   er is sprake van zodanige spoedeisendheid dat onmiddellijke actie is geboden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • 1.

  De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid, per gebeurtenis, beperkt is tot een bedrag van:

  • -

   € 150.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,–;

  • -

   € 300.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,–;

  • -

   € 500.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,–;

  • -

   € 1.500.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,–;

  • -

   € 3.000.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,–.

 • 2.

  Samenhangende gebeurtenissen als bedoeld in het eerste lid, worden aangemerkt als één gebeurtenis.

 • 3.

  De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste lid komt te vervallen:

  • a.

   in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding;

  • b.

   indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de tekortschietende partij;

  • c.

   in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 4, vijfde lid.

 • In deze gevallen zijn de bepalingen uit afdeling 6.1.10 BW onverkort van toepassing.

 • 4.

  Onder derden als bedoeld in het derde lid, worden mede begrepen volksvertegenwoordigers, bestuurders, werknemers en andere voor de opdrachtgever werkzame personen.

 • 5.

  Indien een derde de opdrachtgever aansprakelijk stelt voor handelen of nalaten waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van het bepaalde in de wet, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende documenten, neemt de opdrachtnemer de behandeling van deze aanspraak op eerste verzoek van de opdrachtgever en voor eigen rekening en risico over.

 • 6.

  Alle kosten, waaronder begrepen schadevergoeding, boetes en rente, die de opdrachtgever heeft gemaakt in verband met de behandeling van een aanspraak als bedoeld in het vijfde lid, komen voor rekening van de opdrachtnemer.

 • 7.

  In het geval de belastingdienst of instanties aan wie de uitvoering van de sociale verzekeringswetgeving is opgedragen de rechtsverhouding tussen partijen aanmerken als een fictieve dienstbetrekking, neemt de opdrachtnemer de behandeling van alle aanspraken, waaronder begrepen boetes, rente en kosten, op eerste verzoek van de opdrachtgever en voor eigen rekening en risico over.

 • 8.

  De opdrachtnemer verklaart dat hij genoegzaam is verzekerd en zich genoegzaam verzekerd zal houden tegen de aansprakelijkheid zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende documenten.

Artikel 10 Ontbinding

 • 1.

  Partijen hebben het recht, onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige rechten die hen toekomen, de overeenkomst tussen partijen buiten rechte te ontbinden, indien de andere partij enige verplichting uit de overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en voor zover de tekortkoming vatbaar is voor herstel, nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen de in het vierde lid van artikel 8 bedoelde termijn.

 • 2.

  Onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige rechten die haar toekomen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst tussen partijen direct en zonder ingebrekestelling buiten rechte te ontbinden, indien:

  • a.

   de opdrachtnemer in staat van faillissement of in surséance van betaling verkeert, of op een aanmerkelijk deel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

  • b.

   de opdrachtnemer overlijdt of anderszins in de (fysieke) onmogelijkheid komt te verkeren om de overeenkomst uit te voeren;

  • c.

   de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer (deels) is stilgelegd, hij zijn activiteiten (deels) heeft gestaakt of overgedragen of hij in liquidatie verkeert;

  • d.

   de zeggenschap over of binnen de onderneming van de opdrachtnemer wijzigt bijvoorbeeld door wijziging van aandeelhouders of wisseling van bestuursleden;

  • e.

   personeelsleden van of personen die werkzaam zijn bij de opdrachtgever, een al dan niet betaalde nevenfunctie bij de opdrachtnemer vervullen of ten tijde van de onderhandelingen hebben vervuld of die belangen hebben bij de opdrachtnemer of bij diens bedrijfsvoering, zonder dat de opdrachtgever daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst in kennis is gesteld;

  • f.

   feiten of omstandigheden in relatie tot het bedrijf of de persoon van de opdrachtnemer bekend worden, die, waren deze bekend geweest vóór het tot stand komen van de overeenkomst, aanleiding zouden zijn geweest om geen overeenkomst met deze opdrachtnemer aan te gaan;

  • g.

   door de Opdrachtnemer of door een van zijn ondergeschikten of door zijn vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een ambtenaar of werknemer van de gemeente Sittard-Geleen, lid van het college van de gemeente Sittard-Geleen, lid van de raad of anderszins voor deze gemeente werkzame personen.

 • 3.

  De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever terstond te informeren over het optreden of redelijkerwijs voorzienbaar zijn van een van de omstandigheden als bedoeld in het tweede lid.

 • 4.

  In geval van ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer geen recht op enige schadevergoeding.

 • 5.

  In geval van ontbinding heeft de opdrachtgever het recht om de reeds door de opdrachtnemer geleverde en door de opdrachtgever betaalde prestatie te blijven gebruiken.

 • 6.

  De opdrachtgever kan afgifte vorderen van hetgeen reeds op basis van de overeenkomst is ontwikkeld of gerealiseerd en van de gegevens die nodig zijn om een en ander te kunnen voltooien en gebruiken, tegen betaling van een corresponderend deel van de overeengekomen tegenprestatie.

 • 7.

  Partijen kunnen overeenkomen dat de opdrachtnemer de prestatie zodanig afrondt, dat deze voldoet aan hetgeen is overeengekomen dan wel dat deze door een ander kan worden voltooid.

Artikel 11 Prijzen en tarieven

 • 1.

  Prijzen en tarieven zijn vast voor de duur van de overeenkomst en in euro’s en omvatten alle belastingen, maar exclusief BTW en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, administratiekosten en de kosten van de verpakking.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde prijzen gelden ook voor meer- en minderwerk als bedoeld in artikel 3.

Artikel 12 Betaling

 • 1.

  Elektronisch factureren

 • De opdrachtgever ontvangt bij voorkeur elektronische facturen. Deze facturen moeten voldoen aan door de opdrachtgever te stellen aanvullende eisen voor elektronische verwerking.

 • 2.

  Tenzij factureringsmomenten zijn overeengekomen, zendt de opdrachtnemer niet eerder een factuur aan de opdrachtgever dan nadat de prestatie is verricht en geaccepteerd.

 • 3.

  In een factuur is in ieder geval opgenomen:

  • a.

   opgave van het aantal werkelijk en noodzakelijk bestede uren, alsmede de data waarop een en ander is verricht, of

  • b.

   een korte omschrijving van de verrichte prestatie.

 • 4.

  De opdrachtgever voldoet binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst en goedkeuring van de desbetreffende factuur de op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen, mits gefactureerd overeenkomstig de factureringsafspraken en na acceptatie van de prestatie en de bijbehorende documentatie.

 • 5.

  In geval van te late betaling is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.

 • 6.

  In geval van vooruitbetaling door de opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer op eerste verzoek daartoe en voorafgaand aan de eerste vooruitbetaling, op zijn kosten voldoende zekerheid voor (terug)betaling, voor het geval de opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen waarop de vooruitbetaling ziet.

 • 7.

  De zekerheid wordt verstrekt door middel van een originele verklaring (bankgarantie “op afroep”) van een erkende kredietinstelling ter hoogte van het door de opdrachtgever vooruit te betalen of vooruitbetaalde bedrag, vermeerderd met eventuele rente en kosten, een en ander goed te keuren door opdrachtgever.

 • 8.

  Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie plaatsvindt, specificeert de opdrachtnemer de factuur zoals overeengekomen.

 • 9.

  Betaling door de opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in.

 • 10.

  Het is de opdrachtnemer niet toegestaan zijn prestatie te verrekenen met een vordering op de opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook verschuldigd.

 • 11.

  De opdrachtgever heeft het recht de voldoening van een factuur op te schorten in het geval van een dreigende vertraging als bedoeld in artikel 7, eerste lid, of een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in artikel 8, eerste lid.

 • 12.

  De opdrachtgever kan de factuur door een door haar aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op inhoudelijke juistheid laten controleren. De opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt.

 • 13.

  De controle als bedoeld in het twaalfde lid, is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist.

 • 14.

  De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan partijen uit.

 • 15.

  De kosten van het accountantsonderzoek als bedoeld in de vorige leden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factuur niet juist dan wel onvolledig is, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen.

Artikel 13 Zaken van de opdrachtgever

 • 1.

  In het geval de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zaken, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software, ter beschikking heeft gesteld ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, blijven deze zaken eigendom van de opdrachtgever. Aan de terbeschikkingstelling kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 2.

  De opdrachtnemer bewaart de ter beschikking gestelde zaken afgescheiden van soortgelijke zaken welke behoren aan hemzelf of aan derden.

 • 3.

  De opdrachtnemer zal de ter beschikking gestelde zaken merken als eigendom van de opdrachtgever.

 • 4.

  De opdrachtnemer retourneert al hetgeen hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van de opdrachtgever onder zich heeft, binnen veertien dagen nadat de overeenkomst is uitgevoerd zonder kosten aan de opdrachtgever.

 • 5.

  Het is de opdrachtnemer niet toegestaan een kopie van de in het eerste lid bedoelde zaken te bewaren of te gebruiken, anders dan in het kader van zijn archiveringsverplichtingen.

Artikel 14 Overdracht van rechten en/of verplichtingen

 • 1.

  Het is partijen niet toegestaan hun rechten en verplichtingen op basis van de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Aan dit verbod komt goederenrechtelijke werking toe in de zin van artikel 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van een pandrecht.

Artikel 15 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • 1.

   

  • a.

   Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en databankrechten die zullen ontstaan of kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de overeenkomst berusten in beginsel te allen tijde bij de gemeente.

  • b.

   Dit uitgangspunt geldt niet:

   • inzake rechten op eventueel ten behoeve van de opdracht door de opdrachtnemer ontwikkelde software modellering en de daarvoor gebruikte softwareprogrammatuur;

   • op andere door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ontwikkelde kennis en knowhow die ten grondslag ligt aan het aan de opdrachtgever geleverde resultaat.“

 • 2.

  De opdrachtnemer draagt alle intellectuele en industriële rechten die mochten ontstaan ten aanzien van de prestatie – voor zover mogelijk – op het moment van het ontstaan daarvan bij voorbaat en om niet over aan de opdrachtgever, welke overdracht door de opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van de genoemde rechten op enig moment een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de opdrachtnemer de opdrachtgever reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en mede namens de opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer om op eerste verzoek van de opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.

 • 3.

  De opdrachtnemer doet met de totstandkoming van de overeenkomst afstand jegens de opdrachtgever van alle eventueel aan hem, opdrachtnemer, toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens de opdrachtgever van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

 • 4.

  De opdrachtnemer mag de resultaten van de overeenkomst waarop krachtens het eerste lid een eigendomsrecht ten behoeve van de opdrachtgever rust enkel voor zichzelf of ten behoeve van derden gebruiken zolang de belangen van de gemeente hierdoor niet worden geschaad.

 • 5.

  De opdrachtnemer verleent op eerste verzoek van de opdrachtgever medewerking aan het realiseren van een gebruiksrecht als bedoeld in het vierde lid ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde, uitgezonderde rechten.

 • 6.

  De opdrachtgever geldt als ontwerper in de zin van artikel 6, tweede lid, van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen en heeft bij uitsluiting het recht om een eindproduct dat daarvoor in aanmerking komt te deponeren bij het in artikel 8 van die wet bedoelde bureau, al dan niet door tussenkomst van een nationale dienst.

 • 7.

  Indien een derde de opdrachtgever aansprakelijk stelt ter zake van (gestelde) inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van die derde, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende documenten, neemt de opdrachtnemer de behandeling van deze aanspraak op eerste verzoek van de opdrachtgever en voor eigen rekening en risico over. De opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.

 • 8.

  Ten aanzien van de door het de opdrachtgever verstrekte tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften, ramingen, schema’s, ontwerpen en dergelijke behoudt het de opdrachtgever zich naast het eigendomsrecht ook het auteursrecht voor. Deze mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het de opdrachtgever noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd en of aan derden worden getoond of ter hand gesteld of door de wederpartij worden gebruikt ter vervaardiging van goederen of uitvoering van leveringen waarop deze betrekking hebben.

Artikel 16 Boete

 • 1.

  Als de volledige diensten niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde termijn zijn verricht op een wijze die aan de overeenkomst beantwoordt, is de Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 • 2.

  In dat geval is de Opdrachtnemer aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd.

  • a.

   Deze bedraagt 1 %, te vermeerderen met 0,1 % voor elke dag dat het verzuim voortduurt met een maximum van (in totaal) 10%;

  • b.

   de boete wordt berekend over het totale bedrag dat met de opdrachtverlening is gemoeid;

  • c.

   als opdrachtverlening uit onderscheidenlijke diensten bestaat wordt in afwijking van het vorenstaande de boete niet berekend over de prijs van de diensten die tijdig zijn verricht;

  • d.

   van onderscheidenlijke diensten is slechts sprake als het al dan niet verricht zijn van een dienst niet van invloed is op een andere dienst die deel uitmaakt van dezelfde opdrachtverlening.

 • 3.

  Als nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk en in haar geheel verschuldigd.

 • 4.

  De boete komt de opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen.

 • 5.

  De boete mag door de opdrachtgever worden verrekend met de door de opdrachtgever verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan of de oorsprong van de vordering.

Artikel 17 Duurzaam inkopen en milieugevaarlijke stoffen

 • 1.

  De opdrachtgever tolereert geen zaken als discriminatie, kinderarbeid en ontoereikende arbeidsomstandigheden binnen de bedrijfsvoering van de wederpartij, noch bij de leveranciers van de wederpartij. Op eerste verzoek van de opdrachtgever dient de wederpartij hiertoe een schriftelijke verklaring af te geven.

 • 2.

  De wederpartij dient voor het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk te melden of de aangeboden en te leveren zaken milieugevaarlijke stoffen bevatten die vrij kunnen komen tijdens het normale gebruik, alsook bij storingen, reparaties, onderhoud of calamiteiten, het verwijderen, opslaan, storten, verplaatsen, afvoeren, dan wel bij het vernietigen aan het einde van de levensduur van de desbetreffende zaken.

 • 3.

  Indien dit het geval is, dient de wederpartij bij de aflevering een duidelijke instructie te voegen met preventieve maatregelen, hoe het vrijkomen dient te worden voorkomen. Bovendien dient de wederpartij de maatregelen te vermelden die getroffen dienen te worden om de opdrachtgever, personeel en medewerkers van de opdrachtgever en derden in geval van vrijkomen tegen deze stoffen te beschermen.

Artikel 18 Afvalstoffen

In geval van onderhoud, reparaties of sloop door de wederpartij dienen afvalstoffen gescheiden te worden afgevoerd en aantoonbaar te worden gestort, opgeslagen of vernietigd met in acht name van de door de Europese en Nederlandse overheid gestelde wettelijke voorschriften.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

 • 1.

  Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • 2.

  Partijen lossen waar mogelijk hun geschillen op door middel van goed overleg.

 • 3.

  Indien partijen niet tot een oplossing komen of in spoedeisende gevallen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van de opdrachtgever.

 • 4.

  De in het vorige lid genoemde rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen met een buitenlandse contractpartij.

Deel B / Leveringen

 

De bepalingen van deel B zijn van toepassing op leveringen, naast de bepalingen van deel A.

Artikel 20 Specifieke garanties voor leveringen

 • 1.

  Een geleverde zaak bezit tenminste de eigenschappen die zijn overeengekomen en welke de opdrachtgever op grond van de overeenkomst mag verwachten.

 • 2.

  Voor een geleverde zaak geldt een garantietermijn van 24 maanden, tenzij uit wet of jurisprudentie een langere termijn volgt dan wel de opdrachtnemer of de branche van de opdrachtnemer een langere termijn hanteert, in welk geval de langste termijn geldt.

 • 3.

  De opdrachtnemer herstelt voor eigen rekening alle fouten en gebreken die zich binnen de garantietermijn openbaren en die niet te wijten zijn aan normale slijtage of onoordeelkundig gebruik,

 • 4.

  De opdrachtnemer garandeert dat gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde zaak nieuwe onderdelen voorhanden zijn om fouten en gebreken aan deze zaak te kunnen herstellen.

Artikel 21 Aflevering van een zaak

 • 1.

  Aflevering vindt plaats op de overeengekomen locatie en het overeengekomen tijdstip en geschiedt voor rekening en risico, waaronder transport en verzekeringen, van de opdrachtnemer.

 • 2.

  De opdrachtnemer overhandigt alle documenten die betrekking hebben op of verband houden met een te leveren zaak, zoals certificaten, paklijsten, gebruiksaanwijzingen (in Nederlandse taal gesteld), uiterlijk ten tijde van de aflevering aan de opdrachtgever of zendt deze, zo mogelijk, op voorhand aan de opdrachtgever.

 • 3.

  De opdrachtnemer voert alle gebruikte verpakkingsmaterialen voor zijn rekening en risico af en draagt zorg voor een milieuvriendelijke verwerking.

Artikel 22 Risico- en eigendomsovergang

De eigendom en het risico van een zaak gaat pas over op de opdrachtgever zodra de zaak is gemonteerd en/of geïnstalleerd, zich in de feitelijke macht van de opdrachtgever bevindt en na acceptatie van de levering.

Artikel 23 Toepasselijk recht

De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag, en van eventuele andere, internationale regelingen inzake koop van roerende zaken, voor zover de werking hiervan door partijen kan worden uitgesloten, is uitgesloten.

Deel C / Diensten

 

De bepalingen van deel C zijn van toepassing op diensten, naast de bepalingen van deel A.

Artikel 24 Verplichtingen van de opdrachtnemer

 • 1.

  De opdrachtnemer verricht de dienst met de zorgvuldigheid, deskundigheid en professionaliteit die gebruikelijk is binnen de branche of beroepsgroep van de opdrachtnemer.

 • 2.

  De opdrachtnemer zet uitsluitend gekwalificeerde personen in voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 • 3.

  Indien nodig, zorgt de opdrachtnemer voor adequate vervanging van de in het tweede lid bedoelde personen.

 • 4.

  De aan vervanging als bedoeld in het derde lid, verbonden meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

 • 5.

  De opdrachtnemer zet uitsluitend personen in die in Nederland arbeid mogen verrichten.

Artikelsgewijze toelichting

op de Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Sittard-Geleen voor leveringen en diensten

 

A. Invoeren aparte voorwaarden voor IT aanbestedingen (GIBIT) als onderdeel van de AIV

Onze organisatie maakt veel gebruik van hardware en software. In het algemeen zijn daarbij onze Algemene inkoopvoorwaarden van toepassing verklaard, of de verkoopvoorwaarden van de leverancier. Om de ICT-inkoopvoorwaarden te uniformeren en te professionaliseren, heeft VNG Realisatie (voorheen VNG/KING) in 2015 onder gemeenten een verkenning uitgevoerd naar de gebruikte voorwaarden en de behoeften voor de toekomst. In overleg met gemeenten en aanbieders zijn de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT (GIBIT) tot stand gekomen, welke 8 december 2016 zijn vastgesteld door het Verenigingsbestuur van de VNG. Eind 2020 zijn de GIBIT aangepast en zijn meerdere wijzigingen ten opzichte van de vorige versie uit 2016 doorgevoerd. In de GIBIT 2020 zijn de belangen van gemeenten beter geborgd en wordt voorzien aan de behoeften die er zijn ten aanzien van inkoop van IT.

 

Conform bijgaand collegevoorstel worden de GIBIT onderdeel van de AIV. De GIBIT zijn daardoor van toepassing bij alle inkopen en aanbestedingen op het gebied van IT en gelden voor alle IT onderdelen bij leveringen en diensten.

 

Argumenten:

 • Voor de kwaliteit van hun dienstverlening en uitvoering zijn overheden steeds meer afhankelijk van ingekochte ICT producten en -diensten. Deze producten en diensten worden geleverd door bijna tweehonderd verschillende leveranciers;

 • Algemene inkoopvoorwaarden zijn niet altijd adequaat toegespitst op de aspecten rondom IT en de verkoopvoorwaarden van de leveranciers zijn veelal eenzijdig opgesteld, waarbij de risico’s bij de opdrachtgever worden neergelegd;

 • De totstandkoming van de GIBIT is onderdeel van het programma Digitale Agenda 2020 wat als één van de speerpunten heeft om ICT-opdrachtgeverschap bij gemeenten te professionaliseren;

 • Door de VNG wordt alle gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden aanbevolen de GIBIT op te nemen in het inkoopbeleid en te gebruiken bij de inkoop van IT;

 • Als organisatie werken we in ketens en moeten we informatie veilig en betrouwbaar kunnen uitwisselen. In de GIBIT zitten waarborgen voor het volgens standaarden kunnen uitwisselen van informatie en specifieke waarborgen ten aanzien van verwerking van (persoons)gegevens en van privacy;

 • Standaarden zijn voor gemeenten van groot belang. Standaarden zijn van belang voor moderne vormen van dienstverlening, een efficiënte en ketengerichte uitvoering van processen, complexiteitsreductie, het betrouwbaar en veilig uitwisselen van gegevens en voor keuzevrijheid van leveranciers. Binnen de GIBIT is met deze eisen en wensen rekening gehouden en wordt het voldoen aan standaarden geborgd;

 • De GIBIT hebben specifieke bepalingen die het makkelijker maken om de contracten open te breken indien besloten wordt tot gemeentelijke samenwerking;

 • De hele life-cycle van IT producten, inclusief bijbehorende diensten, wordt door de GIBIT gedekt. Dit is inclusief o.a. aanschaf, implementatie, gebruik, onderhoud, exit en bepalingen over ondersteuning bij overstap naar een andere leverancier;

 • Door implementatie van de GIBIT inkoopvoorwaarden in de AIV hoeft bij de toepassing van het inkoopbeleid niet gekozen te worden tussen AIV en GIBIT.

B. Wijziging bestaande Algemene Inkoopvoorwaarden

 

In het kader van uniformiteit bij inkoopsamenwerking hebben de provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen eerder reeds gelijkluidende Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV) vastgesteld.

 

De Provincie heeft indertijd een door het IPO gevraagd advies van SIX advocaten gedeeld, waarin is geadviseerd enkele aanpassingen op de AIV uit te voeren. Hun conclusie was dat grootschalige wijziging niet aan de orde was, behoudens enkele noodzakelijke aanpassingen:

 

B-I: Aansprakelijkheid

 

In artikel 9 is de aansprakelijkheid van partijen in geval van een toerekenbare tekortkoming geregeld. Hiermee wordt afgeweken van het wettelijk regime uit titel 6.1.10 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’). In lid 1 van artikel 9 wordt de aansprakelijkheid van partijen (dus ook van de opdrachtnemer) beperkt aan de hand van de waarde van de opdracht:

 • ''1.

  De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid, per gebeurtenis, beperkt is tot een bedrag van:

  • a.

   € 150.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,–;

  • b.

   € 300.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,–;

  • c.

   € 500.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,–;

  • d.

   € 1.500.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,–;

  • e.

   € 3.000.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,–.”

In lid 3 van artikel 9 wordt de aansprakelijkheid van partijen verder/anders beperkt:

 • ''3.

  De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste lid komt te vervallen:

  • a.

   In geval van aanspraken van derden op schadevergoeding;

  • b.

   Indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de tekortschietende partij;

  • c.

   In geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 4, vijfde lid.”

Met deze aansprakelijkheidsverdeling wordt niet meer voldaan aan het vereiste van proportionaliteit, meer in het bijzonder aan voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit (GP). Daarin worden voorwaarden gesteld aan de beperking van aansprakelijkheid.

“Voorschrift 3.9 D

 

 • 1.

  De aanbestedende dienst verlangt geen aansprakelijkheid die op geen enkele manier gelimiteerd is.

 • 2.

  Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is, slaat de aanbestedende dienst in ieder geval acht op:

  • -

   de risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt;

  • -

   de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang.”

De strijdigheid van artikel 9 lid 1 jo. lid 3 van de AIV met het proportionaliteitsbeginsel is de inzet geweest van een klacht die is ingediend bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA). De klacht heeft geleid tot advies 331 van 29 april 2016. In beginsel wordt bij gebreke van een afwijkende contractuele regeling de aansprakelijkheid van een opdrachtnemer voldoende gelimiteerd door de bepalingen van afdeling 6.1.10 BW. Deze bepalingen zijn echter van regelend recht en worden met artikel 9 lid 1 AIV terzijde geschoven. De CvA overweegt dat voor de gevallen waarop artikel 9 lid 1 ziet, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt. Hiermee is (voor die gevallen) voldaan aan voorschrift 3.9 D.

 

Artikel 9 lid 3 AIV wijkt echter verder af van de aansprakelijkheidsbeperking uit lid 1. De CvA leest beide bepalingen in onderling verband zo dat ook voor de gevallen die in artikel 9 lid 3 AIV worden geregeld de bepalingen van afdeling 6.1.10 BW buiten toepassing worden verklaard. Hiermee blijft er geen beperking van aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer over. De CvA acht zodoende het bepaalde in artikel 9 lid 1 jo. lid 3 AIV in strijd met voorschrift 3.9 D.

 

Een en ander strookt ook met de uitspraak Gerechtshof Den Haag van 14 februari 2017, inzake aanbesteding WMO-zorg door Alphen a/d Rijn e.o, waarin de uitspraak van de CvA ook vanuit de rechtspraak werd bevestigd. Als niet aan dit proportionaliteitsvereiste wordt voldaan, kan de rechter de aanbesteder opdragen om de aanbesteding te staken in een procedure die wordt aangespannen door een mogelijke opdrachtnemer. Uit deze jurisprudentie blijkt dat als de opdrachtnemer een wezenlijk risico loopt en niet in staat is dat te voorzien of te beïnvloeden, dat risico voor rekening van de aanbestedende dienst dient te komen. Ook als die dat evenmin kan voorzien of beïnvloeden is sprake van een niet aanvaardbare risico-allocatie door deze bij de opdrachtnemer te leggen.

 

Voorschrift 3.9D van de GP schrijft voor dat de aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier is gelimiteerd. De strijdigheid die de CvA constateert kan worden weggenomen door aan artikel 9 lid 3 AIV toe te voegen: “in deze gevallen zijn de bepalingen uit afdeling 6.1.10 BW onverkort van toepassing”.

 

B-II: Intellectueel eigendom

 

Artikel 15 lid 1 AIV lijkt een evenwichtige verdeling van intellectuele eigendomsrechten te behelzen. De bepaling wint echter aan duidelijkheid als zij in twee leden wordt gesplitst. Nochtans is sprake van een doorlopende zin van zeven regels. Voorgestelde tekst:

 • a.

  “Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en databankrechten die zullen ontstaan of kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de overeenkomst berusten in beginsel te allen tijde bij de opdrachtgever.

 • b.

  Dit uitgangspunt geldt niet:

  • inzake rechten op eventueel ten behoeve van de opdracht door de opdrachtnemer ontwikkelde software modellering en de daarvoor gebruikte softwareprogrammatuur;

  • op andere door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ontwikkelde kennis en knowhow die ten grondslag ligt aan het aan de opdrachtgever geleverde resultaat.“

Artikel 15 lid 4 is nu te zeer in het voordeel van de opdrachtnemer geformuleerd. De opdrachtnemer wordt het onvoorwaardelijke en eeuwigdurende recht gegeven de resultaten van de overeenkomst waarop een eigendomsrecht ten behoeve van de gemeente rust, te gebruiken voor zichzelf of ten behoeve van derden zolang de belangen van de gemeente daarmee niet worden geschaad. Een terughoudender formulering is beter:

 

“De opdrachtnemer mag de resultaten van de overeenkomst waarop krachtens het eerste lid een eigendomsrecht ten behoeve van de opdrachtgever rust enkel voor zichzelf of ten behoeve van derden gebruiken zolang de belangen van de opdrachtgever hierdoor niet worden geschaad.”

 

B-III: Boete geheimhouding

 

In artikel 5 van de AIV zijn enkele bepalingen omtrent geheimhouding geformuleerd. In lid 4 wordt vervolgens bepaald dat de opdrachtnemer een boete van € 5.000,- verbeurt bij overtreding van deze bepalingen. De afschrikkende werking die van deze boetebepaling uitgaat is in geval van grotere opdrachten te beperkt. Geadviseerd wordt om de hoogte van de boete afhankelijk te stellen van de hoogte van de opdrachtwaarde. Voorgestelde tekst:

“In geval van overtreding van de voorgaande leden door de opdrachtnemer verbeurt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van:

 

 • a.

  € 5.000,–per geval voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,–;

 • b.

  € 10.000,– per geval voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,–;

 • c.

  € 15.000,– per geval voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,–;

 • d.

  € 25.000,– per geval voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,–;

 • e.

  € 50.000,– per geval voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,-.

Voor de opeisbaarheid van deze boete(s) is geen ingebrekestelling vereist en geldt onverminderd enig ander aan de opdrachtgever toekomend recht, waaronder het recht op volledige schadevergoeding en nakoming.”

 

B-IV: Aanpassen definitie tekortkoming

 

Volgens de definitie in artikel 8 lid 1 AIV is een tekortkoming alleen dan een tekortkoming als die kan worden toegerekend. Hiermee wordt afgeweken van de definitie van een tekortkoming onder het BW. Voor het recht op schadevergoeding vereist artikel 6:74 lid 2 BW toerekenbaarheid. Voor bijvoorbeeld ontbinding ex artikel 6:265 BW is onder het BW geen toerekenbaarheid vereist, maar onder het regime van de AIV wel. Zodoende wordt de mogelijkheid tot ontbinding in de AIV, in samenhang met artikel 10 AIV, aanzienlijk beperkt. Deze beperking kan worden opgeheven door lid 1 te schrappen. Het huidige lid 2 (dat na schrappen van het huidige lid 1 het nieuwe lid 1 zou worden) dient daarvoor als volgt te worden geherformuleerd:

 

“Een tekortkoming in de nakoming ten gevolge van de volgende omstandigheden wordt in ieder geval toerekenbaar aan de opdrachtnemer geacht:

 • gebrek aan personeel,

 • ziekte of staking van personeel,

 • verlate levering van zaken,

 • files,

 • liquiditeitsproblemen,

 • toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden en andere, voorzienbare omstandigheden waarop de opdrachtnemer had kunnen en moeten anticiperen.”

B-V: Overschrijding betaaltermijn

 

In artikel 12 lid 11 AIV is bepaald dat een overschrijding van de betalingstermijn door de gemeente, de opdrachtnemer niet het recht geeft zijn werkzaamheden op te schorten. Dit kan erg nadelig voor een opdrachtnemer uitvallen. De wetgever beziet een bepaling waarin een wederpartij een volgens de wet toekomende bevoegdheid tot opschorting van nakoming uitsluit of beperkt met enige scepsis. Dit blijkt uit het feit dat een zodanige bepaling (onder c) op de ‘zwarte lijst’ van artikel 6:236 BW is opgenomen. Geadviseerd wordt om deze bepaling te schrappen.

 

C. Europees bankbeslag

 

Op 18 januari 2017 is de Europese Verordening EU 655/2014 in werking getreden, die in de plaats treedt van onderscheidenlijke bilaterale executieverdragen. Deze maakt het nu mogelijk om in de landen van de Europese Unie (m.u.v. Denemarken en Groot-Brittannië) conservatoir beslag te leggen op bankrekeningen van debiteuren die in die landen woonachtig zijn. Een conservatoir beslag is een beslag dat gelegd wordt vòòrdat de rechter in een procedure vonnis heeft gewezen. Voorheen diende een Nederlandse schuldeiser met een vordering op een debiteur in het buitenland zich te wenden tot een advocaat in het buitenland om een dergelijk beslag op een buitenlandse bankrekening te leggen. Het is voor de gemeente eenvoudiger en goedkoper om, gebruikmakend van de raamovereenkomst, de stadsadvocaat hiervoor in te schakelen. Dat kan alleen gebruik als in de algemene voorwaarden vastgelegd wordt dat de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van een geschil met een buitenlandse contractspartij, hetgeen een wijziging noodzakelijk maakt van artikel 19 AIV.

 

D. E-facturatie

 

De Europese richtlijn (2014/55/EU) bepaalt dat uiterlijk eind 2018 alle aanbestedende diensten in Europa e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken. Een e-factuur is een systematisch opgebouwd, digitaal bestand (maar geen pdf) waarbij alle gegevens altijd op een vaste plek in het bestand staan en hun eigen betekenis hebben. Een e-factuur kan vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch worden verwerkt in het andere systeem. Handmatige verwerking is daarmee verleden tijd. E-factureren is sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en scheelt partijen veel administratie.

Het IPO model bevat hiervoor nog geen voorschriften, in tegenstelling tot de Rijksinkoopvoorwaarden. Het is niet mogelijk om die op te nemen in de AIV, aangezien niet duidelijk is of de voorwaarden die het Rijk hanteert bruikbaar zijn binnen de automatisering zoals die in gebruik is c.q. aangeschaft gaat worden door de gemeente.

Wel wordt artikel 12, eerste lid, zo aangepast dat wordt bepaald dat de opdrachtgever bij voorkeur elektronische facturen ontvangt en dat die aan de door de opdrachtgever te stellen eisen moeten voldoen (wat die dan ook zijn).

 

F. Eisen accountant

 

Door de gemeente-accountant worden eisen gesteld aan de gemeentelijke informatiebeveiliging, die doorwerken in het inkoopproces. Voor zover die betrekking hebben op IT-contracten wordt dit afgedekt door de GIBIT toe te passen. Overige eisen ten aanzien van onderaannemers, inschakelen personeel derden, dienstenniveau en aansprakelijkheid werden reeds afdekt door het IPO model.

Naar boven