Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 335760omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

 

Adres

Noordhoeksedijk 7b, Noordoek

Stationsstraat 8, 10 en 12, Zevenbergen

Havenstraat 7, Standdaarbuiten

Appelaarseweg 43, Fijnaart

Logistiek Park Moerdijk

Omschrijving project

veranderen van de voorgevel

verbreden van de inrit

verbouwen kerkgebouw naar 2 appartementen

bouwen van een loods

plaatsen en verplaatsen van stuwen

Datum ontvangst

31 juli 2021

6 juli 2021

13 juni 2021

2 augustus 2021

26 juli 2021

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken

om de kans op een positief besluit te vergroten.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.