Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende nadere regels omtrent subsidie Meedoen; sociale / sociaal-culturele activiteiten vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen, stichtingen, buurthuizen en speeltuinverenigingen (Nadere subsidieregeling Meedoen)

 

Artikel 1 Doel regeling

Deze regeling is gebaseerd op artikel 1.3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Deventer en heeft tot doel sociale en sociaal-culturele activiteiten die gericht zijn op zelfredzaamheid en het sociale netwerk binnen de gemeente Deventer te bevorderen. De activiteiten kunnen zowel gemeentebreed als wijkgericht zijn.

Artikel 1.1. Begripsbepaling Meedoen

Meedoen impliceert in deze regeling dat de inwoners van de gemeente Deventer door de activiteit zelf actiever aan het maatschappelijk leven gaan of kunnen gaan deelnemen. Daarnaast kan de activiteit bijdragen als verbindende factor tussen verschillende groepen. Bij de sociaal-culturele activiteiten moet de nadruk op het sociale aspect liggen.

Artikel 2. De aanvrager

 • 1.

  Aanvragen om subsidie op basis van deze regeling kunnen worden ingediend door een vrijwilligersorganisatie, een (sport)vereniging, een stichting, een zelfstandige; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een buurthuis of een speeltuinvereniging.

 • 2.

  De aanvrager kan op basis van deze regeling een aanvraag indienen voor een waarderingsubsidie als bedoeld in de Algemene subsidieverordening Deventer.

 • 3.

  Speeltuinverenigingen of buurthuizen kunnen daarnaast ook een aanvraag voor het organiseren van vakantiekampen indienen.

 • 4.

  Deze regeling is niet van toepassing indien de aanvrager gebruik maakt of kan maken van andere subsidieregelingen of ondersteuning, tenzij een combinatie van activiteiten dit mogelijk maakt.

Artikel 3. Algemene subsidievoorwaarden

 • 1.

  De subsidie wordt uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteiten aangevraagd. Het college kan in bijzondere gevallen op verzoek van de aanvrager eenmalig een andere termijn vaststellen.

 • 2.

  Bij de subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier ‘subsidie Meedoen’.

 • 3.

  De aanvrager overlegt bij de subsidieaanvraag een projectplan en een reële en sluitende begroting.

 • 4.

  Het aangevraagde bedrag moet in redelijke verhouding staan tot de duur, het bereik en het te verwachten effect of resultaat van de activiteit.

 • 5.

  Het projectplan beschrijft de inhoud van de activiteit, voor wie het georganiseerd wordt, wat de verwachte deelname is, in welke mate deze bijdraagt aan de doelstelling van de regeling.

 • 6.

  Indien ook derden een financiële bijdrage leveren in de vorm van subsidies, sponsorbijdragen of een bijdrage in natura, wordt dit in de subsidieaanvraag vermeld.

Artikel 4. Subsidiebedrag

 • 1.

  De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling vast.

 • 2.

  De beschikbare subsidie wordt verdeeld op grond van het criterium ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Hierbij geldt als datum van indiening van de subsidieaanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

 • 3.

  Voor personele kosten mag maximaal een bedrag van € 2.500,-- worden opgevoerd.

 • 4.

  De totale hoogte van een subsidie bedraagt maximaal € 7.500,--.

 • 5.

  De totale hoogte van een subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-- voor buurthuizen.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in het vierde en vijfde lid kan het college aan speeltuinverenigingen een hogere subsidie verlenen.

Artikel 5. Bijzondere subsidievoorwaarden

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

  • a.

   in de gemeente Deventer plaatsvinden en voor iedereen toegankelijk zijn:

  • b.

   geen commercieel karakter en geen winstoogmerk hebben:

  • c.

   niet gericht zijn op de eigen achterban en

  • d.

   naar het oordeel van het college in voldoende mate gericht zijn op:

   • -

    het verbeteren van de sociale cohesie en/of

   • -

    integratie

   • -

    de zelfredzaamheid van bewoners en/of

   • -

    het versterken van eigen kracht van bewoners en hun sociale netwerken en/of

   • -

    het voorkomen van sociaal isolement en/of

   • -

    de bewonersparticipatie en/of

   • -

    de leefbaarheid en veiligheid van de buurt en/of

   • -

    sociale activering naar vrijwilligerswerk en/of

   • -

    bestrijding eenzaamheid van ouderen en/of

   • -

    bevorderen van de gezondheid van de bewoners en/of

   • -

    bevorderen sportparticipatie en/of

   • -

    sportactiviteiten en -evenementen.

 • 2.

  Kosten van eten en drinken, verblijfkosten, kosten voor vervoer naar de activiteiten toe en kosten van de indiening van de subsidieaanvraag komen niet voor een subsidie in aanmerking.

 • 3.

  Landelijke organisaties, zonder een eigen geregistreerde afdeling binnen de gemeente Deventer, komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 4.

  De subsidie mag niet gebruikt worden om gelden voor een goed doel te genereren.

Artikel 6. Beslissing op de subsidieaanvraag

 • 1.

  Binnen dertien weken na indiening van de subsidieaanvraag wordt een besluit tot subsidieverlening genomen.

 • 2.

  Het college kan voor het nemen van een beslissing op de subsidieaanvraag en in overleg met de wijkmanager van WijDeventer advies vragen van het Wijkteam.

 • 3.

  Indien de aanvrager subsidie heeft ontvangen van het college voor het eenmalig treffen van energiebesparende maatregelen, wordt de op basis van deze regeling te verstrekken subsidie verminderd met het in het betreffende jaar behaalde bedrag aan besparing op de energielasten als gevolg van die maatregelen, totdat het totale bedrag aan besparingen gelijk is aan de voor de genoemde maatregelen verstrekte subsidie.

Artikel 7. Niet besteden subsidie

Indien blijkt dat de subsidieontvanger de subsidie niet of niet volledig heeft besteed, kan het college, onverminderd het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de subsidieverstrekking ten nadele van de subsidieontvanger intrekken of wijzigen en de onverschuldigd betaalde subsidie terugvorderen.

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2021.

 • 2.

  De nadere subsidieregels Meedoen die voor 1 januari 2021 van toepassing was wordt met ingang van deze datum ingetrokken.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Nadere subsidieregeling Meedoen”.

Naar boven