Rectificatie: Kennisgeving terinzagelegging ontwerp masterplan, blokpaspoorten en beeldkwaliteitsplan Pionier-Bolsterrein Nieuw-Vennep

[De oorspronkelijke publicatie is op 20 september 2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2021, 322123.]

 

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat op grond van de inspraakverordening het ontwerp masterplan en bijbehorende blokpaspoorten Pionier-Bolsterrein Nieuw-Vennep ter inzage worden gelegd. Gelijktijdig wordt ook het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd.

Het plangebied

De stukken hebben alleen betrekking op het plangebied Pionier-Bolsterrein te Nieuw-Vennep. Het gebied betreft het huidige bedrijventerrein Pionier-Bols waarvoor transformatie van het terrein naar een gemengd woongebied met voorzieningen wordt voorgestaan. Het Pionierterrein wordt globaal begrensd door de Operaweg, Westerdreef, Venneperweg en de Lucas Bolsstraat, terwijl het Bolsterrein wordt begrensd door de Lucas Bolsstraat, Operaweg, Athenelaan en Helsinkilaan.

Ontwerp masterplan en blokpaspoorten

Het ontwerp Masterplan is opgesteld om ambities te formuleren en kaderstellende uitgangspunten voor de herontwikkeling vast te leggen. Het betreft kaders voor het toekomstige woon-werkgebied, waarmee principes op stedenbouwkundig, programmatisch en beeldkwaliteitsniveau worden vastgelegd. Het ontwerp Masterplan dient als basis voor verdere planologische procedures en als toetsingskader voor aanvragen van omgevingsvergunningen. De blokpaspoorten bevatten de bouwregels die zijn opgesteld per bouwblok.

Beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitsplan staan uitgangspunten voor de beeldkwaliteit voor de bebouwde en de onbebouwde omgeving van het gebied. Het beeldkwaliteitsplan vormt na vaststelling door de raad een directe aanvulling op het Welstandbeleid en is daarmee het kader voor de welstandtoets.

Inzien

Het ontwerp van het masterplan met de bijbehorende blokpaspoorten en het ontwerp beeldkwaliteitsplan kunt u raadplegen op de website https://www.officielebekendmakingen.nl/.

Op afspraak zijn de stukken op het raadhuis in Hoofddorp in te zien, dagelijks van 9-17 uur. Een afspraak maakt u via 0900-1852. Het is niet uit te sluiten dat vanwege maatregelen ten aanzien van het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis.

De termijn van inzage begint op 21 september 2021 en duurt zes weken.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van inzage kan iedereen een zienswijze over de stukken zowel digitaal, schriftelijk als mondeling naar voren brengen. Digitaal kan dit vanaf 24 september door een formulier in te vullen op de website https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuw-vennep/ontwerp-masterplan-pionier-bols.

Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp onder vermelding van ‘zienswijze masterplan Pionier-Bolsterrein’.

Mondeling kan dit in het raadhuis in Hoofddorp. Maak hiervoor een afspraak via 0900-1852.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Na de periode van terinzagelegging worden de ontvangen zienswijzen beantwoord in een Nota van beantwoording. De Nota van beantwoording wordt betrokken bij de vaststelling van het masterplan, blokpaspoorten en beeldkwaliteitsplan. De wettelijke procedure eindigt met de bekendmaking van het door de gemeenteraad vastgestelde masterplan, blokpaspoorten en beeldkwaliteitsplan. Tegen het vastgestelde masterplan, de blokpaspoorten en het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de terinzagelegging organiseert de gemeente een online informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats op 7 oktober 2021. Meer informatie vindt u op de website https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuw-vennep/pionier-bolsterrein.

Hoofddorp, 20 september 2021

 

 

Naar boven