Kennisgeving intrekking omgevingsvergunning op locatie Boven Heining 8 in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft op 22 september 2021 het besluit genomen om de omgevingsvergunning in te trekken op locatie Boven Heining 8 in Rijsbergen. De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer Z20-001371. De ingetrokken vergunning betreft:

een omgevingsvergunning om tijdelijk af te wijken van het bestemmingplan voor een periode van 10 jaar om een gedeelte van een bedrijfsgebouw in gebruik te nemen ten behoeve van (pré-). mantelzorg

Procedure

Wij publiceren het besluit tot intrekking van deze omgevingsvergunning om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. Dit besluit ligt niet ter inzage. Heeft u vragen over dit besluit dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie ingetrokken omgevingsvergunning Z20-001371, of u kunt telefonisch contact opnemen via 076 – 599 5600.

Omdat de ingetrokken omgevingsvergunning al aanhangig is bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, dan kunt u, als u belanghebbende bent, tegen deze intrekking beroep indienen bij de rechtbank. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda of digitaal via www.rechtspraak.nl. Het beroepschrift moet zijn ingediend binnen zes weken na 22 september 2021. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden.

Zolang er nog geen beslissing hebben genomen op het beroep, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Naar boven