Gemeenteblad van Horst aan de Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Horst aan de MaasGemeenteblad 2021, 330560andere vergunningHorst, Nieuw Erf ongenummerd, ontwerp-besluit omgevingsvergunning (24-09-2021)

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen. Zij zijn van plan deze omgevingsvergunning te verlenen en hebben in eerste instantie een ontwerpvergunning opgesteld. Het betreft de volgende ontwerp-omgevingsvergunning:

 

Beschrijving

Uitbreiden van zonnepark Nieuw Erf te Horst

 

Procedure

 

Ter inzage

De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen ter inzage met ingang van de dag na de publicatiedatum gedurende 6 weken in de informatiehoek (1) van het gemeentehuis.

 

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende genoemde termijn van 6 weken schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het gemeentebestuur (2). Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met team Vergunningen, tel. (077)477 97 77.

 

Algemene informatie

 

1) Informatiehoek

Gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.00 tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (077)477 97 77. Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden.

2) Bezwaarschriften/zienswijzen

Bezwaarschriften of zienswijzen kunnen gericht worden aan: College van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas t.a.v. team Ruimtelijke Ordening en Vergunningen Postbus 6005 5960 AA Horst

3) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tel.: (070) 426 44 26. Internet: www.raadvanstate.nl.

4) Rechtbank Limburg

Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Tel.: (088) 361 22 22. Internet: www.rechtspraak.nl.

5) Gedeputeerde Staten van Limburg

Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de behandelende afdeling, tel. (077)477 97 77.

 

Email geen rechtsgeldige correspondentie

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingestuurd kunnen worden.