Gemeenteblad van Zundert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZundertGemeenteblad 2021, 330461andere beschikkingKennisgeving akkoord melding vergunningvrij evenement en besluit op aanvraag ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor een wandelevenement op locatie diverse straten gemeente Zundert

De burgemeester van de gemeente Zundert heeft een akkoord gegeven op een melding vergunningvrij evenement en een besluit genomen op de aanvraag voor een ontheffing artikel 35 Alcoholwetmet zaaknummers Z21-003015 en Z21-003016voor een wandelevenement op locatiediverse straten binnen de gemeente Zundert. De melding is akkoord verklaard en de ontheffing is verleend op 22 september 2021.

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie besluitontheffingartikel 35 AlcoholwetZ21-003016of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door een brief te sturen naarde burgemeester van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op23 september 2021en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.