Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 329480beleidsregelGewijzigde Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk,

 

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 Participatiewet;

 • -

  de oproep van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in mei 2021 om de TONK ruimhartig toe te passen en het bereik te vergroten, en het besluit van het kabinet om de TONK te verlengen tot 1 oktober 2021;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een inwoner in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

 • -

  het vanwege de verlenging en verruiming van de regeling noodzakelijk is de beleidsregels aan te passen;

 

besluit vast te stellen de

 

Gewijzigde Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten Gemeente Harderwijk.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

  • b.

   huishouden: alleenstaande, alleenstaande ouder met ten laste komende kinderen, gehuwden/samenwonenden met of zonder ten laste komende kinderen.

  • c.

   inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke terugval van 30% in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

  • d.

   TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten;

  • e.

   voorliggende voorziening woonlasten: huurtoeslag, voorlopige teruggave bij eigen woningbezit en/of overeengekomen tijdelijke verlaging/opschorting huurbetalingsverplichting;

  • f.

   wet: Participatiewet.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2 Doelgroep TONK

 • 1.

  Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor het huishouden van de aanvrager van 18 jaar en ouder:

  • a.

   die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval van minimaal 20% in zijn of haar inkomen; en

  • b.

   waarvan de noodzakelijke woonlasten meer dan 30% van het beschikbare inkomen is

  • c.

   die daardoor noodzakelijke woonlasten niet meer kan voldoen, en

  • d.

   waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden, zoals het recht op huurtoeslag, voorlopige teruggave bij eigen woningbezit en/of overeengekomen tijdelijke verlaging/opschorting huurbetalingsverplichting.

 • 2.

  Voor aanvragen over de periode januari - juni 2021 wordt het inkomensverlies berekend aan de hand van het inkomen in januari 2021 ten opzicht van het inkomen in januari 2020.

 • 3.

  Voor aanvragen over de periode juli - september 2021 wordt het inkomensverlies berekend aan de hand van het inkomen in juli 2021 ten opzichte van januari 2020.

 • 4.

  Als het netto inkomensverlies onder a. eerste lid niet goed te bepalen is, kan het college het gemiddelde maandinkomen van 2019 als grondslag aanhouden.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan het huishouden van de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet mogelijk is uit de beschikbare geldmiddelen, waarbij uitsluitend de beschikbare geldmiddelen boven een bedrag van € 53.100 in aanmerking wordt genomen.

 • 2.

  Er kan volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19);

 • 3.

  Het college verstrekt geen tegemoetkoming indien en voor zover de aanvrager recht heeft op een voorliggende voorziening, waaronder woonkostentoeslag. De Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers, Tegemoetkoming Vaste Lasten en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid worden niet als voorliggende voorziening beschouwd.

 • 4.

  De ‘Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Harderwijk’ zijn niet van toepassing op de aanvragen TONK, voor zover de onderhavige beleidsregels daarvan afwijken.

 • 5.

  De Inlichtingenplicht zoals omschreven in artikel 17 van de wet is onverkort van toepassing. Dat betekent dat de aanvrager elke wijziging, die van invloed is of kan zijn op het recht of op de hoogte van de tegemoetkoming, moet doorgeven aan het college.

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

 • 1.

  De tegemoetkoming TONK heeft in elk geval betrekking op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke algemene kosten van bestaan:

  • -

   kosten van huur van de woning die door de aanvrager bewoond wordt;

  • -

   servicekosten tot een maximumbedrag van € 48,- per maand;

  • -

   kosten van de hypotheekrente voor de woning die door de aanvrager bewoond wordt;

  • -

   Vereniging van Eigenaren-bijdrage tot een maximumbedrag van € 48,- per maand.

  • -

   Kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning.

 • 2.

  Woonlasten zoals genoemd in het eerste lid, komen voor vergoeding in aanmerking voor zover deze in totaal een bedrag van € 600 per maand te boven gaan.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend viawww.meerinzicht.nl. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 2.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag over de periode januari - juni 2021:

  • a.

   de bewijzen van het inkomen van de maand januari 2020 en de maand januari 2021;

  • b.

   de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen op 1 januari 2021;

  • c.

   de bewijzen van de noodzakelijke kosten van de maand januari 2021;

 • 3.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag over de periode juli - september 2021:

  • a.

   de bewijzen van het inkomen van de maand juli 2020 en de maand juli 2021;

  • b.

   de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen op 1 juli 2021;

  • c.

   de bewijzen van de noodzakelijke kosten van de maand juli 2021;

 • 4.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 november 2021.

 • 5.

  Bij de aanvraag verklaart de aanvrager dat de onvoorziene en onvermijdelijke terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19).

Artikel 6 Terugwerkende kracht en duur van de regeling

 • 1.

  Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari tot en met 30 september 2021.

Artikel 8 Maximale hoogte tegemoetkoming

 • 1.

  De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregels bedraagt € 3.750 per huishouden over de periode waarop de TONK betrekking heeft.

 • 2.

  De tegemoetkoming TONK bedraagt nooit meer dan de hoogte van de inkomensterugval over de periode waarop de verstrekte TONK betrekking heeft.

Artikel 9 Inkomen

 • 1.

  Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de aanvrager en partner van de aanvrager of daarmee gelijkgestelde:

  • a.

   van januari 2021 voor aanvragen over de periode januari - juni 2021

  • b.

   van juli 2021 voor aanvragen over de periode juli-september 2021

 • 2.

  Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   inkomen uit arbeid;

  • b.

   inkomen uit een uitkering;

  • c.

   inkomen uit verhuur; en

  • d.

   inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 10 Beschikbare geldmiddelen

 • 1.

  Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager en de partner van de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2.

  Het betreft de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en de partner van de aanvrager, of daarmee gelijkgestelde.

 • 3.

  Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen;

  • c.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • d.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

 • 4.

  Indien de aanvrager binnen zeer korte termijn over voldoende middelen kan beschikken om de kosten zelf te dragen, of de noodzaak tot bijstandsverlening het gevolg is van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid, kan de tegemoetkoming in de vorm van een lening worden verstrekt.

Artikel 11 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 12 Drempelbedrag

Geen tegemoetkoming TONK wordt verstrekt voor zover de kosten waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd, een bedrag van €138 niet te boven gaan.

Artikel 13 Uitbetaling

De uitbetaling vindt een- of tweemalig plaats en is afhankelijk van de datum waarop de aanvraag is ontvangen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 15 Terugvordering en verhaal

 • 1.

  De aanvrager is verplicht de tegemoetkoming te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is.

 • 2.

  Het college kan besluiten om steekproefsgewijs de rechtmatigheid van de tegemoetkoming te controleren.

 • 3.

  Indien blijkt dat op basis van onjuiste of onvolledige informatie ten onrechte of tot een te hoog bedrag een tegemoetkoming is verstrekt, kan het college overgaan tot terugvordering.

 • 4.

  Invordering en terugvordering vinden plaats op de wijze zoals in de wet en de beleidsregels terugvordering en verhaal is bepaald, met uitzondering van de bevoegdheden van artikel 58, eerste lid.

Artikel 16 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 november 2021.

Artikel 17 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Harderwijk.

 

Aldus vastgesteld op 14 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders,

de heer J.P. Wassens

secretaris

de heer H.J. van Schaik

burgemeester

Algemene toelichting  

De Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor de woonlasten niet meer (volledig) kunnen betalen uit het lagere inkomen. De tijdelijke noodmaatregel TONK geldt van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.

 

Voorwaarden uit de Participatiewet

De tegemoetkoming TONK is gebaseerd op artikel 35 Participatiewet (bijzondere bijstand). Dit betekent dat een belanghebbende moet behoren tot de kring van rechthebbenden. Zo moeten de kosten zijn verbonden aan Nederland en de belanghebbende moet een Nederlander zijn of een daaraan gelijkgestelde vreemdeling (artikel 11 Participatiewet). Ook mag een belanghebbende niet zijn uitgesloten van het recht op bijstand (artikel 13 Participatiewet). Er bestaat geen recht op een tegemoetkoming TONK wanneer een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening (artikel 15 Participatiewet). Tozo en TVL worden niet als voorliggende voorziening aangemerkt. Uitsluitend de beschikbare geldmiddelen boven een bedrag van €53.100 worden in aanmerking genomen.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begrippen

Geen verdere toelichting.

 

Artikel 2 Doelgroep TONK

De doelgroep bestaat bijvoorbeeld uit huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar tegelijkertijd met een dusdanige terugval in inkomsten geconfronteerd worden dat zij noodzakelijke woonlasten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen en ook werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Om recht te hebben op een tegemoetkoming TONK, moet aan twee belangrijke voorwaarden voldaan worden:

 • -

  Als gevolg van de coronacrisis heeft de aanvrager te maken met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval van minimaal 20% in zijn of haar inkomen;

 • -

  Minimaal 30 procent van het inkomen gaat op aan woonlasten in januari 2021 en/of juli 2021, afhankelijk van de periode waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 3 Voorwaarden

Voor het begrip inkomen sluiten wij aan bij artikel 32 Participatiewet. Het gaat hierbij in ieder geval om inkomen uit, of in verband met arbeid; de eigen onderneming, uitkering, partner- en/of kinderalimentatie, vermogen, verhuur, onderverhuur of het hebben van een of meer kostgangers, bepaalde heffingskortingen van de Belastingdienst.

Voor zelfstandigen kan dit inkomen worden berekend volgens de regels van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Het inkomen uit het bedrijf of zelfstandig beroep dat in aanmerking wordt genomen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is de netto beloning van de zelfstandige.

Hierbij gaat het om het bedrag van de omzet (factuurbedrag) minus omzetbelasting, minus zakelijke kosten en minus het forfaitair percentage.

 

Op het moment dat het netto inkomen per maand lastig vast te stellen is (bijvoorbeeld bij ondernemers) kunnen wij hiervan afwijken door het gemiddelde maandinkomen in 2019 te bepalen.

 

De inlichtingenplicht geldt ook voor de TONK (artikel 17 Participatiewet). Dat betekent dat de aanvrager elke wijziging die van invloed is of kan zijn op het recht op of de hoogte van de tegemoetkoming moet doorgeven. Als achteraf blijkt dat op basis van onjuiste informatie ten onrechte of tot een te hoog bedrag bijstand is verstrekt, dan kan de gemeente overgaan tot terugvordering (artikel 58 Participatiewet).

 

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

De eerste € 600,00 per maand wordt niet vergoed, dat bedrag is opgebouwd volgens normbedragen van NIBUD in 2020-2021.

Huur of hypotheek(rente) € 440,00 *

Gas € 109,00

Elektriciteit € 34,00

Water € 17,00

Totaal € 600,00

 

* Dat is het bedrag dat bij huurtoeslag maximaal bij een sociale huurwoning voor rekening van de inwoner blijft.

 

Voor andere kostensoorten (denk aan bewindvoering, rechtsbijstand) wordt aangesloten bij de reguliere regels voor bijzondere bijstand van de gemeente. Dat betekent dat we hier rekening houden met inkomens- en vermogensgrenzen.

 

Artikel 5 Aanvraag

Meerinzicht streeft naar een afhandeling binnen 4 weken. De Algemene wet bestuursrecht is hierop van toepassing.

 

Artikel 6 Terugwerkende kracht

Geen verdere toelichting.

 

Artikel 7 Duur

Geen verdere toelichting.

 

Artikel 8 Maximale hoogte tegemoetkoming

Geen verdere toelichting.

 

Artikel 9 Inkomen

Geen verdere toelichting.

 

Artikel 10 Beschikbare geldmiddelen

Geen verdere toelichting.

 

Artikel 11 Afzien opleggen verhuisverplichting

Binnen de reguliere bijzondere bijstand bestaat wel een verhuisverplichting. Gezien het tijdelijke karakter van deze regeling wordt hier van afgezien.

 

Artikel 12 Drempelbedrag

Geen verdere toelichting.

 

Artikel 13 Uitbetaling

Geen verdere toelichting.

 

Artikel 14 Hardheidsclausule

De hardheidsclausule is tevens opgenomen in artikel 4:84 Algemene wet

bestuursrecht (Awb).

 

Artikel 15 Inwerkingtreding

De TONK geldt voorlopig van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Hiermee is rekening gehouden bij de inwerkintreding met terugwerkende kracht van deze beleidsregels en de intrekking ervan per 1 november 2021.

 

Artikel 16 Citeertitel

Geen verdere toelichting.