Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2021, 329313ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie Gooise Meren’ en ontwerp Archeologische verwachtingen- en beleidskaart.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat met ingang van donderdag 30 september 2021 t/m woensdag 10 november 2021, voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie Gooise Meren’ met identificatienummer NL.IMRO.1942.BPPA-ON01

 

Ontwerpbestemmingsplan

Het geldende archeologiebeleid in de Gooise Meren is niet actueel en is na de fusie in 2016 nog niet geharmoniseerd. Voor de voormalige gemeenten Naarden, Bussum en Muiden geldt nu nog een eigen archeologische verwachtingen- en beleidskaart. De bestaande kaarten zijn niet gebiedsdekkend en sluiten ook niet op een heldere manier op elkaar aan. Het is daarom nodig om de kaarten te harmoniseren en uit te breiden tot een volledig gebiedsdekkende kaart. Er is een nieuwe verwachtingen- en beleidskaart opgesteld. Op de nieuwe kaart zijn de verschillende archeologiegebieden (verwachtingszones) opgenomen en in de toelichting omschreven. Om het nieuwe beleid juridisch-planologisch te borgen is een zogenaamd paraplubestemmingsplan opgesteld. Dit plan heeft een aanvullende werking op de andere geldende bestemmingsplannen en omvat het gehele grondgebied van de gemeente. Na vaststelling van het bestemmingsplan geldt voor alle bestemmingsplannen dezelfde regeling voor archeologie. Het paraplubestemmingsplan heeft alleen betrekking op de regeling voor archeologie en brengt geen wijziging aan in de overige regels van de geldende bestemmingsplannen. In de drie voormalige gemeenten zijn nu nog verschillende regimes van toepassing. Dat betekent dat het nieuwe regime voor sommige gebieden een aanscherping is en voor andere gebieden een versoepeling.

Ontwerp Archeologische verwachtingen- en beleidskaart

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan wordt de Archeologische verwachtingen- en beleidskaart ter inzage gelegd. Dit vormt de basis voor het bestemmingsplan. Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen ook reageren op het nieuwe archeologiebeleid. Eventuele reacties worden meegenomen bij de besluitvorming over de vaststelling van het beleid.

Ter inzage l egging

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken en de Archeologische verwachtingen- en beleidskaart liggen met ingang van donderdag 30 september 2021, voor een periode van zes weken, t/m woensdag 10 november 2021 voor een ieder ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum. Voor de actuele openingstijden, zie www.gooisemeren.nl. Kunt of wilt u niet naar het gemeentehuis komen, neemt u dan contact op, dan zoeken we een passende oplossing. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze website kan het plan worden opgeroepen via het planid-nummer: NL.IMRO.1942.BPPA-ON01

Het ontwerpbestemmingsplan is ook beschikbaar via de website van de gemeente Gooise Meren: bestuur.gooisemeren.nl/bestemmingsplannen.

Indienen zienswijzen

Binnen de gestelde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp Archeologische verwachtingen- en beleidskaart naar voren brengen bij de gemeenteraad. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad (postbus 6000, 1400 HA Bussum) , onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie’.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u uitsluitend een telefonische afspraak maken met de heer J. Staps via telefoonnummer 035-20 70 000

 

Bussum 29 september 2021