Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam houdende de vaststelling van subsidieplafonds voor het jaar 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

 

gelet op artikel 4:25, 4:26 en 4:28 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam en artikel 4, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam;

 

alsmede gelet op de in artikel 6, tweede lid, aanhef en onder a tot en met b van de Subsidieregeling economie en toerisme Edam-Volendam, artikel 3, tweede lid van de Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Edam-Volendam, artikel 7, tweede lid van de Subsidieregeling sport Edam-Volendam, artikel 8, tweede lid van de Subsidieregeling kunst en cultuur Edam-Volendam, artikel 6, tweede lid en 3 van de Subsidieregeling incidentele subsidies Edam-Volendam en artikel 8 tweede lid van de Subsidieregeling dorp -en wijkraden Edam-Volendam opgenomen verdelingsregels;

 

overwegende dat artikel 4:27, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht vereist dat subsidieplafonds bekend moeten worden gemaakt voordat de periode, waarop het betrekking heeft, ingaat;

 

B E S L U I T:

 

de subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2022, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Subsidieregeling economie en toerisme Edam-Volendam, artikel 3, eerste lid van de Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Edam-Volendam, artikel 7, eerste lid, aanhef en onder a en b van de Subsidieregeling sport Edam-Volendam, artikel 8, eerste lid van de Subsidieregeling kunst en cultuur Edam-Volendam, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder a tot en met d van de Subsidieregeling incidentele subsidies Edam-Volendam en artikel 8, eerste lid van de Subsidieregeling dorp- en wijkraden Edam-Volendam als volgt vast te stellen:

 

 

Beleidsterrein/ product

kostenplaats

subsidieregeling

Budget per subsidieplafond 2022

1.05 Burgerparticipatie

4.610.8050

Subsidieregeling

Dorps-en wijkraden, art. 2

€ 13.750

 

4.610.8040

Subsidieregeling incidentele subsidies, artikel 2d

€ 15.000

3.01 Economische zaken en toerisme

4.340.1010

Subsidieregeling incidentele subsidies, artikel 2c

€ 3.770,-

€ 4.800,-

 

 

Subsidieregeling economie en toerisme

art. 2 a t/m d

€ 1.030,-

 

3.03 Monumenten en oudheidkunde

4.550.2000

Subsidieregeling gemeentel. monumenten art.3 lid 1

€ 18.000,-

€ 20.601,-

 

4.540.1050

Subsidieregeling gemeentel. Monumenten, art. 1,lid 1b

€ 2.601,-

 

5.14 Gezondheidszorg

4.710.2000

Subsidieregeling incidentele subsidie, artikel 2d

€ 2.000,-

5.15 Verslavingsbeleid

4.710.1010

Subsidieregeling incidentele subsidie, artikel 2d

€ 3.680,-

5.18 Sportactiviteiten

4.510.1001

Subsidieregeling sport artikel 4a

€ 25.000,-

€ 50.000,-

 

 

Subsidieregeling sport artikel 4b

€ 25.000,-

 

5.24 Kunst en cultuur

4.530.4120

Subsidieregeling kunst en cultuur

€ 25.400,-

€ 38.350,-

 

 

Subsidieregeling incidentele subsidies, artikel 2a

€ 5.600,-

 

 

 

Subsidieregeling incidentele subsidies, artikel 2b

€ 1.750,-

 

 

 

Subsidieregeling incidentele subsidies 2c

€ 5.600,-

 

 

 

 

 

Totaalbudget subsidieplafonds 2022

 

 

€ 148.181,-

De bovengenoemde subsidieplafonds zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld voordat de begroting 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld en door de provincie is goedgekeurd. De bedragen in de begroting die aan dit besluit ten grondslag hebben gelegen kunnen daarom nog veranderen. Wijziging van de subsidieplafonds behoort daarom, overeenkomstig artikel 4:28 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de mogelijkheden. Als blijkt dat de subsidieplafonds gewijzigd moeten worden, dan wordt dit zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 

Subsidies die worden verleend op basis van een gemeentelijke begrotingspost zoals bedoeld in artikel 4:23, derde lid onder c van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld in de begroting staat vermeld, vallen buiten dit besluit. Daarnaast vallen de overige jaarsubsidies in de zin van artikel 1, aanhef en onder e van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam buiten dit besluit.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, 14 september 2021

Naar boven