Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 326752beleidsregelBesluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in gemeente Opmeer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer,

 

overwegende dat:

 • -

  gebleken is dat sommige inwoners door de hardheid van het stelsel van de kinderopvangtoeslag onevenredig zijn benadeeld waardoor zij in ernstige problemen zijn gebracht en velen nog verkeren;

 • -

  het college zich inzet om een bijdrage te leveren en recht te doen aan de gedupeerde ouders om te komen tot herstel van vertrouwen in de overheid;

 • -

  deze gedupeerde ouders een zoveel mogelijke schuldenvrije toekomst verdienen;

 • -

  het zo snel als mogelijk kwijtschelden van de publieke schulden een essentieel onderdeel is van het herstellen van het collectief onrecht dat deze inwoners door de overheid is aangedaan;

 • -

  de Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen de grondslag zal bieden om gemeentelijke vorderingen op gedupeerde ouders en diens toeslagpartner kwijt te schelden;

 • -

  de beoogde inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 1 januari 2022 is;

 • -

  het college het wenselijk acht om, vooruitlopend op de inwerkingtreding per 1 januari 2022, te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

besluit vast te stellen:

 

Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in gemeente Opmeer

Artikel 1 Verlenen kwijtschelding

 • 1.

  De publieke gemeentelijke vorderingen kwijt te schelden van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire (zij die recht hebben op het forfaitaire bedrag van €30.000), vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen (VHT).

 • 2.

  De kwijtscheldingen ambtshalve te verlenen als het gaat om de publieke vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen vallen.

 • 3.

  De gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder te laten verlenen bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in gemeente Opmeer’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2021.

Gemeente Opmeer, 14 september 2021.

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Opmeer,

de gemeentesecretaris

M.A.S. Winder

de burgemeester

G.J. van den Hengel