Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen op locatie Rucphenseweg 48 BEDR in Klein Zundert

De gemeente Zundert heeft op 15 september 2021 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z21-000300 voor de aanvraag om een omgevingsvergunning op locatie Rucphenseweg 48 BEDR in Klein Zundert. Het ontwerpbesluit betreft:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Op de voorbereiding van de beslissing op deze op 14 januari 2021 ingekomen aanvraag is de zogenoemde uitgebreide procedure van toepassing, gelet op het bepaalde in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo juncto artikel 3.10 lid 1 onder a Wabo.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen

Op 9 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Zundert een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het realiseren van extra teelt ondersteunende voorzieningen aan de Rucphenseweg 48, conform de daartoe opgestelde ruimtelijke onderbouwing inclusief de daarbij expliciet opgenomen bijlage ten aanzien van extra maatregelen en investeringen.

Inhoud plan

De vergunningaanvraag betreft het realiseren van extra teelt ondersteunende voorzieningen voor het bedrijf gevestigd aan Rucphenseweg 48 BEDR te Klein Zundert. Het bedrijf heeft op dit moment de maximale oppervlakte aan permanente teelt ondersteunende voorzieningen. Dat maximum bedraagt 3 hectare, omdat het bedrijf gelegen is binnen de gebiedsaanduiding “Agrarisch” (dus zonder toevoeging boomteeltontwikkelingsgebied of AHS-plus).

Het bedrijf heeft behoefte aan extra teelt ondersteunende voorzieningen. Gevraagd wordt om 5,6 hectare aan permanente teelt ondersteunende voorzieningen op te mogen richten. Dat is in afwijking van het geldende beleid. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is niet alleen de behoefte nader onderbouwd. Ook wordt aangetoond dat diverse extra inspanningen worden geleverd. Daarmee wordt de gevraagde extra uitbreiding “verdiend”. Deze benadering maakt dat er in dit specifieke geval maatwerk kan worden verleend.

De gemeente is daarom van plan om af te wijken van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning te verlenen. De gemeenteraad heeft hiervoor (in ontwerp) een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. Met een verklaring van geen bedenkingen kan op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c en 2.12, eerste lid onder a, onder 3◦ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), afgeweken worden van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning worden verleend.

Inzage

Heeft u vragen over het ontwerpbesluit of wenst u het ontwerpbesluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie ontwerpbesluit omgevingsvergunning Z21-000300 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600. U kunt het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken vanaf 23 september 2021 gedurende zes weken inzien op het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De ontwerp omgevingsvergunning is tevens te raadplegen op www.ruimtelijke plannen.nl.

Zienswijze naar voren brengen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door een ieder een zienswijze naar voren worden gebracht over de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan belt u naar 076-5995600.

Zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning:

Wilt u een schriftelijke zienswijze indienen, dan stuurt u een brief naar burgemeester en wethouders van Zundert, Markt 1, 4881 CN Zundert. Vermeld bij uw zienswijze duidelijk de locatie, omschrijving en het zaaknummer.

Zienswijze tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen:

Wilt u een schriftelijke zienswijze indienen, dan stuurt u een brief naar de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Vermeld bij uw zienswijze duidelijk de locatie, omschrijving en het zaaknummer.

Naar boven