Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 32475Beschikkingen | afhandelingPublicatie besluit aanpassing maatwerkvoorschriften m.b.t. lozing brijn in de bodem, Haling 1E in Enkhuizen

Op 14 april 2020 hebben wij van Enza Zaden Beheer B.V. een verzoek tot het aanpassen van een maatwerkbesluit ontvangen. Het maatwerk heeft betrekking op het bedrijf Enza Zaden B.V. aan Haling 1E in Enkhuizen. Het verzoek ziet op een verhoging van de omvang van de brijnlozing, waarbij het jaarlijkse debiet gelijk blijft aan de hoeveelheid zoals opgenomen in het maatwerkbesluit van 12 maart 2015.

Wij hebben besloten om het verzoek van Enza Zaden B.V., tot het aanpassen van de maatwerkvoorschriften, toe te wijzen. De lozing van brijn in de bodem wordt toegestaan tot 1 juli 2022.

Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage

De aanvraag, de beschikking en overige bijbehorende stukken liggen van 5 februari 2021 tot en met 19 maart 2021 ter inzage bij de gemeente Enkhuizen, Hoogstraat 11 in Enkhuizen (op afspraak). In verband met de Corona-crisis kan degene die de betreffende stukken in wil zien, per e-mail een verzoek indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres postbus@odnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer OD.310180, waarna de stukken digitaal toegezonden zullen worden.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze(n) hebben ingediend, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

• uw naam, adres, postcode en woonplaats;

• de datum;

• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);

• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

• uw handtekening.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van het beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.

Informatie

Meer Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.