Tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht,

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht,

gelet op het besluit in mei 2021 rondom de begroting 2021 van de Coronamiddelen;

overwegende dat het noodzakelijk is om culturele aanbieders te stimuleren bij de heropstart naar aanleiding van corona;

overwegende dat het noodzakelijk is om hieraan kaders te stellen;

ten einde een impuls te geven aan de (heropstart) van culturele activiteiten;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur gemeente Papendrecht

 

 

 

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht;

 • 2.

  Culturele aanbieder; een organisatie in Papendrecht die haar kernactiviteiten ontleent aan één of meerdere kunst- en cultuurdisciplines, zoals bijvoorbeeld zang-, toneel- en muziek, die ten goede komen aan inwoners in Papendrecht;

 • 3.

  Culturele zzp'er: een zelfstandige zonder personeel die gedurende twee jaar gevestigd is in Papendrecht en culturele activiteiten verzorgt die toegankelijk zijn voor inwoners van Papendrecht;

 • 4.

  Culturele activiteiten; Activiteiten zoals lessen en repetities die gerelateerd zijn aan kunst en cultuur.

 • 5.

  Investering: een investering die het uitvoeren van culturele activiteiten tijdens of na de coronaperiode mogelijk maakt en ervoor zorgt dat de organisatie wendbaarder is in de beroepsuitoefening;

 • 6.

  Wendbaar: het flexibel kunnen inspelen op snel veranderende maatschappelijke omstandigheden die van negatieve invloed zijn op de organisatie en/of de beroepsuitoefening.

Artikel 2. Doel

Met deze regeling geeft het college invulling aan de volgende doelstellingen:

 • 1.

  Het ondersteunen van culturele aanbieders om culturele activiteiten mogelijk te maken, juist ook binnen de geldende beperkingen, zodat de cultuurparticipatie weer toeneemt;

 • 2.

  Het ondersteunen van investeringen die bijdragen aan het wendbaar maken van culturele aanbieders in gemeente Papendrecht.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Kosten die benodigd zijn voor de opstart van activiteiten die een bijdrage leveren aan het weer actief maken van de Papendrechtse culturele sector.

 • b.

  Kosten voor activiteiten die gericht zijn op deelnemerswerving.

 • c.

  Kosten voor duurzame investeringen om tijdens en na de coronaperiode de uitvoering van culturele activiteiten mogelijk te maken

Hierbij geldt dat de activiteit voor 1 mei 2022 start en voldoet aan de actueel geldende coronamaatregelen.

Artikel 4 Niet subsidiabele kosten

 • a.

  dekking van schulden.

 • b.

  Kosten die uit een andere subsidieregeling (kunnen) worden gedekt.

 • c.

  Investeringen die alleen ten goede komen aan vaste leden.

 • d.

  Personeelskosten worden alleen vergoed als dit onderdeel van de te subsidiëren activiteit is.

Artikel 5: Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan culturele aanbieders en ZZP'ers zoals beschreven in artikel 1.

Artikel 6. Verdeelregels

 • 1.

  Het subsidieplafond is vastgesteld op €100.000,-.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal €4.000,- per culturele aanbieder die aannemelijk kan maken dat er jaarlijks meer dan 100 bezoekers of leden zijn. Voor culturele aanbieders met een kleiner bereik en

 • 3.

  Voor ZZP'ers geldt een maximaal subsidiebedrag van €2.000,-

 • 4.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 5.

  Uiterlijk 6 weken na de volledige aanvraag wordt op de aanvraag beslist.

Artikel 7. Aanvraag en verantwoording

 • 1.

  Subsidies kunnen worden aangevraagd door culturele aanbieders en ZZP'ers zoals gedefinieerd in artikel 1.

 • 2.

  Een culturele aanbieder of ZZP'er kan één of meerdere aanvragen indienen. Bij meerdere aanvragen wordt er totaal nooit meer subsidie verleend dan het maximumbedrag in art.6.2.

 • 3.

  Aanvragen kunnen tot 1 maart 2022 worden ingediend.

 • 4.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van het daarvoor bestemde aanvraagformulier en is voorzien van een plan (maximaal 2 A4) met beschrijving welke activiteiten en/of welke investeringen worden voorgesteld om tijdens en/of na de coronaperiode de uitvoering van culturele activiteiten mogelijk te maken.

Artikel 8. Weigerings- en intrekkingsgronden

 • 1.

  Voor subsidies die worden aangevraagd op basis van deze subsidieregeling geldt dat een aanvraag daartoe geheel of gedeeltelijk geweigerd kan worden indien:

  • a.

   De aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling;

  • b.

   Op grond van geldende coronamaatregelen het uitvoeren van de activiteit zeer waarschijnlijk niet mogelijk is;

  • c.

   De kosten van de activiteit of investering niet in redelijke verhouding staan tot de geleverde resultaten;

  • d.

   Het plafond zoals genoemd in artikel 6 wordt overschreden.

 • 2.

  Subsidie wordt geweigerd als meerdere aanvragen op grond van verschillende subsidieregelingen voor eenzelfde activiteit worden ingediend en de subsidieverstrekking leidt tot een opeenstapeling van subsidies.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Van een of meerdere artikelen of artikelleden van deze regeling kan worden afgeweken als toepassing van deze regeling voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties.

 • 2.

  Deze regeling treedt een dag na publicatie in werking en eindigt op 1 maart 2022.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling impuls cultuur.'

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht van 14-09-2021;

de voorzitter, de secretaris,

 

A.M.M. Jetten, J.M. Ansems

 

 

Naar boven