Besluit van burgemeester en wethouders van Nunspeet tot vaststelling van de deelverordening Sport gemeente Nunspeet 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

gezien het advies van 26 januari 2021 met kenmerk 0302110621;

overwegende dat het gewenst is dat in een deelverordening nadere kaders worden gesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van sportieve activiteiten en accommodaties;

gelet op artikel 2, 3 en 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2019;

 

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Deelverordening Sport gemeente Nunspeet 2021.

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

 

 

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aangepast sporten: sporten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

 • b.

  Aanvrager: een rechtspersoon die zich geheel of gedeeltelijk ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten op het gebied van sport en bewegen in de Gemeente Nunspeet. Bij de subsidie tijdelijke gelden kan de aanvrager ook een natuurlijk persoon zijn.

 • c.

  Asv: de meest actuele, vastgestelde algemene subsidieverordening van de gemeente Nunspeet.

 • d.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht.

 • e.

  Brede Regeling Combinatiefuncties: Landelijke regeling (2019), bedoeld om verbindingen te leggen tussen sport- en beweegaanbieders, culturele organisaties, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven.

 • f.

  Buurtsportcoach: een professional die in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam binnen of voor de sector sport en andere sectoren als publieke gezondheid, ouderenzorg, welzijn, cultuur, kinderopvang, jeugdzorg en bedrijfsleven.

 • g.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet.

 • h.

  Combinatiefunctionaris: een professional die in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam binnen of voor de sectoren sport en onderwijs.

 • i.

  Eenmalige subsidie: subsidie voor activiteiten met een projectmatig karakter.

 • j.

  Sportactiviteit: een activiteit die wordt georganiseerd door een rechtspersoon en er op gericht is om deelnemers kennis te laten maken met sport en/of sport te stimuleren.

 • k.

  Sportorganisatie: een rechtspersoon zonder winstoogmerk, waarbij beoefening en/of stimulering van sport is opgenomen in de statuten.

 • l.

  Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Awb.

 • m.

  Voorkeurspartij: de eerst aangewezen partij om de activiteit te mogen uitvoeren of de subsidie te mogen aanvragen.

 

Artikel 2 – Vaststelling subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt jaarlijks in de programmabegroting vastgesteld door de gemeenteraad.

 • 1.

  Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden worden -indien een subsidieplafond van toepassing is- toegekend op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Wanneer meerdere aanvragen op hetzelfde moment zijn ontvangen en door volledige toekenning het subsidieplafond zou worden overschreden, vindt toekenning naar rato plaats.

 

Artikel 3 – Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Asv en Awb wordt de subsidie in ieder geval geweigerd:

 • 1.

  Als de aanvrager geen activiteiten verricht op het gebied van sport.

 • 2.

  Als de activiteit niet past binnen het beleid van de gemeente Nunspeet.

 • 3.

  Als de aanvrager in het kalenderjaar waarin de activiteit plaats vindt, op grond van deze verordening al twee keer eerder een eenmalige subsidie sportactiviteiten heeft ontvangen.

 • 4.

  Als en voor zover met het toekennen van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden.

 

Artikel 4 – Aanvraagvoorwaarden

Op grond van deze deelverordening kan een subsidie worden verstrekt voor sport(activiteiten) in de gemeente Nunspeet.

 • 1.

  Alleen aanvragen die door middel van het (digitale) ‘Aanvraagformulier subsidie sport’ compleet en tijdig zijn ingediend, worden in behandeling genomen. Dit formulier is te vinden op https://www.nunspeet.nl/subsidies-en-leningen/subsidie-sportactiviteiten.

 • 2.

  Aanvragen moeten zijn voorzien van een begroting met een realistische weergave van de kosten en baten van de te subsidiëren activiteit, exclusief de aangevraagde subsidie.

 • 3.

  De voorwaarden voor definitieve vaststelling van de subsidie worden per aanvraag door het college vastgelegd in de subsidiebeschikking.

 • 4.

  Voor subsidie Tijdelijke gelden zijn aparte voorwaarden opgesteld, zie hoofdstuk 6.

 

Hoofdstuk 2 – Eenmalige subsidie sportactiviteiten

 

 

Artikel 5 – Procedure en hoogte van de subsidie

 • 1.

  Aanvragen voor een eenmalige subsidie sportactiviteiten moeten uiterlijk 6 weken voor aanvang van de activiteit zijn ingediend.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 750,- per activiteit en wordt bepaald aan de hand van de ingediende begroting.

 

Artikel 6 – Voorwaarden

Om voor een eenmalige subsidie sportactiviteiten in aanmerking te komen, moet een activiteit ten minste voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Sportstimulering neemt een prominente plaats in.

 • 2.

  Bij de activiteit worden voor zover en zoveel als mogelijk jeugd (tot 18 jaar) en/of mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking betrokken.

 • 3.

  De activiteit is geen onderdeel van het reguliere trainings- en wedstrijdaanbod van de aanvrager.

 

Hoofdstuk 3 – Subsidie voor aangepast sporten

 

 

Artikel 7 – Procedure en hoogte van de subsidie

 • 1.

  Aanvragen voor een subsidie voor aangepast sporten kan het hele jaar door worden ingediend;

 • 2.

  Special Heroes geldt als voorkeurspartij voor het ontvangen van de subsidie.

 • 3.

  De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- per jaar per organisatie die aangepast sporten aanbiedt.

 

Artikel 8 – Voorwaarden

Om voor subsidie voor aangepast sporten in aanmerking te komen, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De sportorganisatie biedt aangepaste sport aan.

 • 2.

  De deelnemende sporters staan ingeschreven als lid bij de sportorganisatie of behoren tot de organisatie waarvoor het aanbod wordt georganiseerd.

 • 3.

  Na afloop van het jaar wordt een beknopt inhoudelijk verslag verstrekt met in ieder geval de volgende onderdelen:

  • a.

   Het verloop van het aantal leden dat aangepaste sport beoefent binnen de organisatie.

  • b.

   Beschrijving van de besteding van het subsidiebedrag ten behoeve van aangepast sporten.

  • c.

   Beschrijving van de resultaten van aangepast sporten binnen de organisatie, met aandacht voor de kansen en knelpunten.

 

Hoofdstuk 4 – Eenmalige subsidie sportaccommodaties

 

 

Artikel 9 – Aanvraagvoorwaarden en procedure

 • 1.

  Voor een sobere en doelmatige nieuwbouw of uitbreiding van de sportvoorziening of onderdelen ervan kan een aanvrager een subsidie aanvragen.

 • 2.

  Aanvragen voor een eenmalige subsidie sportaccommodaties moeten zijn ontvangen voor

 • 3.

  1 maart voorafgaande aan het subsidiejaar.

 • 4.

  De aanvraag wordt door het college beoordeeld en verleend onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

 • 5.

  Bij de behandeling van aanvragen voor een eenmalige subsidie sportaccommodaties wordt, indien noodzakelijk, geprioriteerd op basis van eerder toegekende eenmalige subsidies sportaccommodaties tot 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag. Hoe verder een eerdere toekenning in het verleden ligt, hoe hoger de prioriteit.

 

Artikel 10 – Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt uitsluitend verleend als de te treffen voorziening naar oordeel van het college past in het gemeentelijk sportbeleid en substantieel bijdraagt aan de vitaliteit van de sportorganisatie en haar accommodatie.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verleend over:

  • a.

   Door het college noodzakelijk geachte materiaalkosten, of

  • b.

   tot ten hoogste 40% van de totale stichtingskosten op basis van een overlegde begroting met onderscheid naar materiaal- en loonkosten.

 • 3.

  Subsidie wordt verleend als tegemoetkoming in uitsluitend de volgende noodzakelijke kosten:

  • a.

   De eerste oprichting van een clubhuis (niet zijnde een kantine of een ruimte waar overwegend bedrijfsmatige en/of paracommerciële activiteiten plaatsvinden), bestuurskamer, instructieruimte, kleedkameraccommodatie en berging.

  • b.

   De uitbreiding van de onder a. genoemde voorzieningen als gevolg van de uitbreiding van het aantal leden.

  • c.

   Het aanbrengen van aanpassingen aan de voorzieningen onder a. ten behoeve van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

 

Artikel 11 – Voorwaarden

 • 1.

  De werkzaamheden die verband houden met de investering waarvoor subsidie is verleend, moeten binnen een jaar na het onherroepelijk worden van de betreffende subsidiebeschikking zijn voltooid.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met een jaar verlengen als de aanvrager aantoont dat hij door omstandigheden buiten zijn schuld gelegen niet aan het bepaalde in het eerste lid heeft kunnen voldoen en de voltooiing van de werkzaamheden alsnog binnen een jaar zal geschieden.

 • 3.

  Bij de aanvraag tot het vaststellen van de eenmalige subsidie sportaccommodaties worden een gespecificeerde opgaaf van de werkelijke kosten en de daarbij behorende bewijsstukken overlegd.

 • 4.

  Bij het vaststellen van de eenmalige subsidie sportaccommodaties worden alleen die kosten betrokken die bij het verlenen van de subsidie als subsidiabel zijn aangemerkt.

 

Artikel 12 – Aanvullende bepalingen

Indien en voor zover de betreffende voorzieningen worden gerealiseerd of zijn gelegen op een perceel grond:

 • 1.

  Dat eigendom is van de gemeente Nunspeet, moet met betrekking tot de ondergrond van de betreffende voorziening ten behoeve van de organisatie die de subsidie aanvraagt, het recht van erfpacht zijn gevestigd. Dit recht van erfpacht kan zo nodig worden gecombineerd met het recht van opstal met betrekking tot de voorziening.

 • 2.

  Dat niet het eigendom is van de gemeente Nunspeet en niet het eigendom is van de organisatie die subsidie aanvraagt; moet met betrekking tot de voorziening ten behoeve van de organisatie die subsidie aanvraagt het recht van opstal gevestigd zijn. Dit recht van opstal kan zo nodig gecombineerd worden met het recht van erfpacht met betrekking tot de ondergrond van de betreffende voorziening, een en ander voor een periode gelijk aan de gemiddelde levensduur van de voorziening.

 • 3.

  Het college kan van het gestelde in zowel lid 1 als lid 2 afwijken door een huurovereenkomst als voldoende zekerheid aan te merken.

 

Hoofdstuk 5 – Subsidie Brede Regeling Combinatiefuncties

 

 

Artikel 13 – Aanvraagvoorwaarden en procedure

 • 1.

  Op grond van deze verordening kan een jaarlijkse subsidie worden verstrekt voor de uitvoering van een deel van de Brede Regeling Combinatiefuncties in de gemeente Nunspeet.

 • 2.

  Een aanvraag dient te worden voorzien van een uitgewerkt jaarplan met financiële onderbouwing.

 • 3.

  Aanvragen voor een subsidie Brede Regeling Combinatiefuncties moeten voor 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft zijn ingediend.

 • 4.

  Sportbedrijf Nunspeet geldt als voorkeurspartij voor het ontvangen van de subsidie voor het aanstellen van minimaal 2,5 fte.

 • 5.

  Het college maakt het besluit op een aanvraag voor een subsidie Brede Regeling Combinatiefuncties bekend voor 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

 • 6.

  De subsidie Brede Regeling Combinatiefuncties wordt per kalenderjaar toegekend.

 • 7.

  De aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld op grond van de:

  • a.

   volledigheid, kwaliteit en haalbaarheid;

  • b.

   wijze waarop aanvrager de samenwerking met het lokale netwerk vormgeeft;

  • c.

   bijdrage die de functionaris levert aan één of meerdere van de in artikel 14 bepaalde doelstellingen.

 

Artikel 14 – Doelstellingen

Een functionaris draagt bij aan:

 • 1.

  een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten mogelijk maken, met inhoudelijke focus (maar niet uitsluitend) op:

  • a.

   stimulering (talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren waarbij verbetering van motorische vaardigheden een belangrijk aandachtspunt is;

   • i.

    het versterken van sport-, beweeg- en cultuuronderwijs op en rond scholen;

   • ii.

    specifieke aandacht voor kwetsbare, minder kansrijke jongeren die een risico hebben op een verminderde actieve leefstijl.

  • b.

   Inzetten op groepen mensen die belemmeringen ervaren bij het georganiseerde/formele en niet-georganiseerde/non-formele sporten en bewegen en beoefenen van culturele activiteiten, die te maken hebben met iemands leeftijd of levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, financiële situatie of sociale positie;

  • c.

   het bereiken, toe leiden en begeleiden van personen die in armoede leven, zodat zij ondanks hun financiële situatie mee kunnen doen met sport, bewegen en culturele activiteiten;

 • 2.

  het tot stand brengen van lokale verbindingen en uitbouwen tussen gemeentelijke beleidsdomeinen en voorzieningen, gesubsidieerde/ commerciële sport, cultuur, onderwijs, BSO/kinderopvang, welzijn, zorg, gezondheid, bedrijven c.a.;

 • 3.

  het duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/ vrijwilligersorganisaties op het gebied van o.a. besturen, vrijwilligers, kader, diversiteit, inclusief en vraaggericht handelen, met aandacht voor het vormgeven van een pedagogisch sportklimaat.

 

Artikel 15 – Hoogte en verlening van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van het totale subsidiebedrag is maximaal € 145.000,- per kalenderjaar.

 • 2.

  De subsidie is door de aanvrager zelf te verdelen over activiteitenbudget en bruto personeelskosten.

  • a.

   Bij voorkeur 2% van de middelen dient beschikbaar te zijn voor opleidingen en het versterken van de kwaliteit van de functionaris(sen).

  • b.

   Overige kosten (waaronder overhead) komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  Het college kent de subsidie toe voor minimaal 1 kalenderjaar en maximaal vier kalenderjaren.

 • 4.

  Een meerjarensubsidie wordt alleen toegekend voor de jaren waarover de toekenning vanuit het ministerie is gedaan.

 • 5.

  Aanvrager is verplicht om het werkgeverschap binnen de eigen organisatie te effectueren. Uit de aanvraag moet blijken hoe dit wordt ingevuld.

 

Artikel 16 – Verantwoording en vaststelling

 • 1.

  Subsidieontvanger is verplicht om voor 1 juni van het jaar volgend op het jaar waar de subsidie betrekking op heeft, een inhoudelijke en financiële verantwoording af te leggen.

 • 2.

  Op basis van de ontvangen inhoudelijke en financiële verantwoording conform het vorige lid, stelt het college achteraf de hoogte van de subsidie definitief vast.

 • 3.

  Het college kan de verplichting opleggen om tussentijds verantwoording af te leggen over de verrichtte activiteiten en de daaraan verbonden inkomsten en uitgaven.

 • 4.

  Het college stelt in de subsidiebeschikking de specifieke verantwoordingsverplichtingen van de subsidieontvanger vast.

 

Hoofdstuk 6 – Subsidie tijdelijke gelden

 

 

Artikel 17 – Aanvraagvoorwaarden

 • 1.

  Indien de gemeente Nunspeet tijdelijke gelden ontvangt ter stimulering van sportactiviteiten kan een subsidie worden aangevraagd om in aanmerking te komen voor deze tijdelijke gelden;

 • 2.

  Aanvragen voor een subsidie Tijdelijke gelden hebben dezelfde voorwaarden en termijnen als gesteld binnen de kaders van de regeling waarop de tijdelijke gelden worden verstrekt;

 • 3.

  Subsidie is mogelijk voor de termijn zolang de regeling loopt;

 • 4.

  Het college maakt het besluit op een aanvraag voor een subsidie Tijdelijke gelden binnen 13 weken nadat de complete aanvraag is gedaan, bekend.

 • 5.

  Bij een eerste aanvraag kan het college de aanvrager verzoeken een jaarrekening, oprichtingsakte en statuten te overleggen;

 

Artikel 18 – Hoogte en verlening van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van het totale subsidiebedrag is afhankelijk van het budget dat voor deze tijdelijke gelden en het betreffende doel beschikbaar is gesteld.

 • 2.

  De te verlenen subsidie kan niet hoger zijn dan het ten tijde van indienen van de aanvraag beschikbare budget.

 • 3.

  Wanneer meerdere aanvragen op hetzelfde moment zijn ontvangen en door volledige toekenning het subsidiebudget zou worden overschreden, vindt toekenning naar rato plaats.

 

Artikel 19 – Verantwoording

 • 1.

  Subsidieontvanger is verplicht om binnen de gestelde kaders van de regeling een inhoudelijke en financiële verantwoording af te leggen.

 • 2.

  Het college stelt in de subsidiebeschikking de specifieke verantwoordingsverplichtingen van de subsidieontvanger vast.

 

Hoofdstuk 7 – Overige bepalingen

 

 

Artikel 20 – Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan aan de gemeenteraad.

 

Artikel 21 – Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021.

 • 2.

  De Deelverordening subsidie sport Nunspeet 2017 wordt ingetrokken per 1 januari 2021 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die voor 1 januari 2021 zijn ingediend en nog niet onherroepelijk zijn afgedaan.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als Deelverordening Sport gemeente Nunspeet 2021.

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Nunspeet,

in de vergadering van 26 januari 2021,

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris, de burgemeester,

mr. A. Heijkamp B. van der Weerd

Naar boven