Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
HaarlemmermeerGemeenteblad 2021, 323882ander besluit van algemene strekkingVoornemen bestemmingsplan uitbreiding Lisserbroek en concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Lisserbroek

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te breiden voor een uitbreiding van Lisserbroek. Als voorbereiding hierop wordt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Lisserbroek ter inzage gelegd.

Het voornemen

De gemeente Haarlemmermeer werkt momenteel aan het bestemmingsplan / omgevingsplan en bijbehorend milieueffectrapport (MER) voor Lisserbroek Binnen Turfspoor en Lisserbroek Noord. Het voornemen is op deze twee locaties woningbouw mogelijk te maken, samen ca. 2400-3800 woningen. De ontwikkeling Binnen Turfspoor ligt tussen de kern Lisserbroek, de Lisserdijk, Turfspoor en de Lisserweg. De ontwikkeling Lisserbroek Noord ligt tussen de kern Lisserbroek, de Hillegommerdijk, de N207 en de IJweg.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Uit de m.e.r.-beoordeling ten behoeve van het voorontwerpbestemmingsplan blijkt dat sprake is van een m.e.r.-plicht. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in de milieueffectrapportage- procedure

(m.e.r.-procedure). In de notitie is kort beschreven waarom de gemeente het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) nodig vindt en voor welke activiteiten het MER wordt opgesteld. Daarnaast is aangegeven welke effecten van de voorgenomen activiteit(en) worden onderzocht en hoe gedetailleerd dat gebeurt. Ook is in de notitie opgenomen op welke wijze de milieueffecten in beginsel beschreven worden.

Over de concept NRD worden de Commissie voor de milieueffectrapportage en bestuursorganen geraadpleegd. Tegelijkertijd kan een ieder over de concept NRD zijn/haar zienswijze kenbaar maken.

De gemeenteraad besluit vervolgens over de vaststelling van de NRD. De volgende stap zal zijn het opstellen van het MER zelf. Dat zal tezamen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.

Inzien

De concept NRD kunt u raadplegen via de link bij de publicatie op officielebekendmakingen.nl en via de website van de gemeente www.haarlemmermeer.nl/ro. Rechts op deze pagina vind u de link naar milieueffectrapportage.

Voorts ligt dit stuk ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Op afspraak is dit dagelijks in te zien van 9 -13 uur. Een afspraak maakt u via 0900 – 1852.

De terinzageligging begint op 22 september 2021 en duurt zes weken.

Zienswijzen

Tijdens de terinzageligging kan een ieder een zienswijze over de concept NRD zowel schriftelijk, mondeling als digitaal naar voren brengen.

Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Mondeling kan dit in het raadhuis te Hoofddorp (zie hiervoor).

Digitaal kunnen personen dat met gebruikmaking van DigiD door een formulier in te vullen op de webpagina waar u de planstukken van de betreffende concept NRD kunt raadplegen.