Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 323458beleidsregelVerlengde beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 Stede Broec

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec;

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrechten artikel 35 Participatiewet;

overwegende dat het wenselijk is om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK) en daarom wenselijk voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen.

Besluit vast te stellen de hierna volgende:

 

Verlengde beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, IOAW, IOAZ en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec;

  • b.

   inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

  • c.

   substantiële terugval: een terugval in inkomen per 1 januari 2021 van 30% of meer ten opzichte van het inkomen per 1 januari 2020;

  • d.

   wet: Participatiewet.

  • e.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht.

  • f.

   draagkracht: indien de aanvrager voldoende draagkracht heeft door te beschikken over toegankelijke liquide geldmiddelen.

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

 • 1.

  die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke en substantiële terugval in zijn of haar inkomen;

 • 2.

  die daardoor noodzakelijke kosten, als bedoeld in artikel 4, niet meer kan voldoen, en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

 • 3.

  die inwoner is van de gemeente Stede Broec;

 • 4.

  tenminste 18 jaar is en jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd en;

 • 5.

  huurder dan wel eigenaar is van de woning waar de kosten voor gemaakt zijn.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet, of niet volledig mogelijk is uit het inkomen en de beschikbare geldmiddelen.

 • 2.

  Het deel van het inkomen dat hoger is dan de voor aanvrager toepasselijke bijstandsnorm wordt volledig als draagkracht aangemerkt. Norm inkomenspercentage: 100%.

 • 3.

  Indien de beschikbare geldmiddelen, als bedoeld in artikel 10, van de aanvrager meer bedragen dan de vermogensgrens van artikel 34 lid 3 van de Participatiewet, die voor aanvrager zou gelden als hij bijstand zou ontvangen op grond van de wet anders dan op grond van deze beleidsregels, wordt het meerdere volledig als draagkracht in aanmerking genomen.

  Er kan volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus Covid-19.

 • 4.

  Het college verstrekt geen tegemoetkoming TONK indien de aanvrager over voldoende draagkracht beschikt zoals omschreven in lid 2 en 3.

 • 5.

  Het college verstrekt geen tegemoetkoming indien de aanvrager een woonkostentoeslag ontvangt.

 • 6.

  De Beleidsregels Bijzondere Bijstand Gemeente Stede Broec zijn niet van toepassing op de aanvragen TONK.

 • 7.

  Artikel 31 lid 2 en artikel 33 lid 5 van de wet zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidsregels.

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

 • 1.

  De tegemoetkoming TONK kan betrekking hebben op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke algemene kosten van bestaan:

  • a.

   kosten van huur;

  • b.

   kosten van de hypotheek (zoals aflossing), en/of hypotheekrente voor de woning

  • c.

   kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning.

 • 2.

  Uitsluitend dat deel van de kosten genoemd in het eerste lid onderdelen a en b dat meer bedraagt dan € 430,00 komt voor bijzondere bijstand in aanmerking.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt schriftelijk ingediend.

 • 2.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   de bewijzen van het inkomen van de maand januari 2020 en januari 2021;

  • b.

   de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen van de maand januari 2020 en januari 2021;

  • c.

   de bewijzen van de noodzakelijke kosten; en

  • d.

   voorschotbeschikking Toeslagen van de Belastingdienst over 2021.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid onderdeel d hoeft geen voorschotbeschikking te worden verstrekt, indien geen toeslagen van de belastingdienst worden ontvangen.

 • 4.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 november 2021.

 • 5.

  Op grond van de wet en de Awb bepaalt het college welke bewijsstukken noodzakelijk zijn voor het vaststellen van het recht op TONK.

Artikel 6 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 juli 2021.

Artikel 7 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021.

Artikel 8 Maximale hoogte tegemoetkoming

De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt € 1.000,- per maand per huishouden.

Artikel 9 Inkomen

 • 1.

  Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   inkomen uit arbeid;

  • b.

   inkomen uit een uitkering;

  • c.

   inkomen uit verhuur; en

  • d.

   inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie

 • 2.

  Het betreft het beschikbare inkomen van de aanvrager en gezin.

Artikel 10 Beschikbare geldmiddelen

 • 1.

  Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2.

  Het betreft de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en zijn gezin.

 • 3.

  Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen;

  • c.

   cryptovaluta, zoals bitcoins;

  • d.

   de waarde van effecten, hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot.

 • 4.

  Geldmiddelen van een onderneming worden niet in aanmerking genomen.

Artikel 11 Drempelbedrag

Geen tegemoetkoming TONK wordt verstrekt voor zover de kosten waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd, een bedrag van € 50,- niet te boven gaan.

Artikel 12 Uitbetaling

De uitbetaling vindt maandelijks plaats.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 14 Maximaal in te zetten bedrag voor de TONK-regeling

Het maximaal in te zetten bedrag voor de TONK-regeling is in totaal vastgesteld op € 116.000,00 voor de gemeente Stede Broec.

Artikel 15 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden in werking een dag na publicatie en werken terug tot en met 1 januari 2021.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 november 2021.

Artikel 16 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Verlengde beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 Stede Broec.

 

Bovenkarspel, 14 september 2021

Burgemeester en wethouders van Stede Broec

De secretaris,

A. Huisman

De burgemeester,

R.A.P. Wortelboer