Dorpsstraat 8 GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

 

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN reguliere procedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd

 

Dorpsstraat 8, herbouwen tuinhuis

Verzonden 15 september 2021

 

Indien u het niet eens bent met het besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u hieronder.

 

BEZWAARSCHRIFT

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht hebben belanghebbenden het recht tegen een besluit kosteloos bezwaar te maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift dient binnen zes weken worden ingediend. De termijn van zes weken gaat in één dag na verzending van de besluiten aan de aanvrager. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie.

Let daarom in de publicatie op de verzenddatum van het betreffende besluit.

Een bezwaarschrift dient ingediend te worden bij het college van burgemeester en wethouders van Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn. Dit kan per email (gemeente@hoorn.nl) of schriftelijk. Kijk voor meer informatie op www.hoorn.nl/bezwaar.

 

In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

- de reden waarom u bezwaar maakt;

- de datum en uw handtekening.

Naar boven