Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 322719beleidsregelBeleidsregels schuldhulpverlening Harderwijk 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

 

gelet op het bepaalde in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en het beleidsplan van de gemeenteraad als bedoeld in art. 2 Wgs;

 

b e s l u i t e n

 

vast te stellen de ‘Beleidsregels schuldhulpverlening Harderwijk 2021’

 

Beleidsregels schuldhulpverlening Harderwijk 2021

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  cliënt: persoon aan wie schuldhulpverlening wordt gegeven op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

 • b)

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

 • c)

  inwoner: ingezetene die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bij de gemeente Harderwijk is ingeschreven;

 • d)

  schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden als redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of als hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;

Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

Elke inwoner van de gemeente Harderwijk van 18 jaar en ouder kan het college om schuldhulpverlening verzoeken. Voor een inwoner die zelfstandig ondernemer is met een nog functionerende onderneming, geldt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) als voorliggende voorziening. Als de onderneming naar het oordeel van het college wel levensvatbaar is maar het Bbz geen oplossing biedt, dan kan de zelfstandige met problematische schulden worden toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening

 • 1.

  De vorm waarin de gemeente schuldhulpverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en kan per situatie verschillen:

  • a)

   zwaarte en/of omvang van de schulden;

  • b)

   psychosociale situatie;

  • c)

   houding en gedrag van cliënt (motivatie);

  • d)

   een eventueel eerder gebruik van schuldhulpverlening

 • 2.

  Artikel 8 van deze regeling is op het bepaalde in het vorige lid van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Voordat een schuldregeling wordt getroffen, worden inkomsten en uitgaven van de cliënt in evenwicht gebracht: stabilisatie. Zodra dit het geval is, kan worden gestart met de schuldregeling.

Artikel 4. Verplichtingen

 • 1.

  De cliënt doet aan het college op verzoek of uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op schuldhulpverlening, zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd van het schuldhulpverleningstraject;

 • 2.

  De cliënt is verplicht aan het college de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   het nakomen van gemaakte afspraken in het kader van schuldhulpverlening;

  • b.

   geen nieuwe schulden aangaan die het nakomen van aflossingsverplichtingen aan bestaande schuldeisers in de weg staan;

  • c.

   het zich houden aan de bepalingen en voorwaarden zoals genoemd in het plan van aanpak en de overeenkomsten tot stabilisatie, schuldregeling, budgetbeheer of budgetondersteuning;

  • d.

   zoveel mogelijk afloscapaciteit creëren door het verruimen van inkomen, inzetten van beschikbaar vermogen en minimaliseren van uitgaven, en deze afloscapaciteit gebruiken voor de afbetaling van de schulden;

  • e.

   inkomsten verwerven naar zijn volledige arbeidscapaciteit, passende arbeid aanvaarden of passende arbeid proberen te verkrijgen in de mate die redelijkerwijs van hem gevraagd kan worden.

Artikel 5. Weigeren en beëindigen

 • 1.

  Als de cliënt niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals beschreven in artikel 4, kan het college besluiten om schuldhulpverlening te weigeren of te beëindigen.

 • 2.

  Het college kan de toegang tot schuldhulpverlening weigeren voor de persoon die veroordeeld is voor fraude, door opzet of door grove schuld, die tot financiële benadeling van een bestuursorgaan heeft geleid of daarvoor een bestuurlijke sanctie opgelegd heeft gekregen.

Artikel 6. beëindigen

 • 1.

  Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, kan het college besluiten tot beëindiging van de schuldhulpverlening indien:

  • a)

   het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond;

  • b)

   de cliënt niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 2;

  • c)

   de cliënt zijn beschikbare aflossingscapaciteit niet wil gebruiken voor de aflossing van schulden;

  • d)

   op grond van – zo later is gebleken – onjuiste gegevens schuldhulpverlening aan de cliënt is toegekend, terwijl indien dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest bij het college, een andere beslissing zou zijn genomen;

  • e)

   de cliënt zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject, misdraagt;

  • f)

   de cliënt in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren;

  • g)

   de geboden hulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de cliënt, niet (langer) passend is;

  • h)

   indien de cliënt zonder geldige reden niet wil meewerken aan scholing, gericht op verbetering van zijn bekwaamheden op het gebied van financieel beheer en/of financiële administratie;

  • i)

   indien de schuldhulpverlening door het college niet langer noodzakelijk wordt geacht;

  • j)

   de cliënt niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen zoals neergelegd in artikel 4, leden 1 en 2 nakomt. De cliënt wordt via een schriftelijke waarschuwing eenmaal een termijn geboden om alsnog de gevraagde medewerking te verlenen of informatie te verstrekken.

 • 2)

  Een traject schuldhulpverlening eindigt van rechtswege bij het overlijden van de cliënt.

 • 3)

  Als de cliënt gedurende het schuldhulpverleningstraject verhuist naar een andere gemeente en daardoor niet langer tot de doelgroep behoort zoals beschreven in artikel 2, handelt het college als volgt: alleen als het dossier vergevorderd is (een algeheel akkoord is bereikt met schuldeisers) en naar het oordeel van het college uit praktisch oogpunt wenselijk is, blijft het dossier in behadeling bij het college van Harderwijk.

 • 4)

  De beslissing zoals bedoeld in lid 1 is gemotiveerd en wordt aanvrager schriftelijk bekendgemaakt.

Artikel 7. Hernieuwde aanvraag

 • 1.

  Indien minder dan 2 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend, door de cliënt een traject schuldregeling succesvol is doorlopen (minnelijk en/of wettelijk), kan een aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd met uitzondering van het geven van informatie, advies en/of een doorverwijzing.

 • 2.

  Indien minder dan 1 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend een traject schuldregeling tussentijds door toedoen van de cliënt is beëindigd (minnelijk en/of wettelijk), ingevolge artikel 5 een traject schuldhulpverlening is geweigerd of schuldhulpverlening is beëindigd op grond van artikel 6, lid 1 sub b, c of e (tenzij er een oplossing voor is gevonden), kan een aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd met uitzondering van het geven van informatie, advies en/of een doorverwijzing.

Artikel 8. Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  Het college kan in zeer bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen van deze beleidsregels, indien onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou leiden tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 9. Intrekking

De “Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Harderwijk” wordt ingetrokken met ingang van de dag dat deze beleidsregels in werking treedt.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 20 september 2021 en worden aangehaald als “Beleidsregels schuldhulpverlening Harderwijk 2021”.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 14 september onder nummer h210103383.

de heer J.P. Wassens

secretaris

de heer H.J. van Schaik

burgemeester