Kennisgeving Besluit tot aanwijzen van waren waarvan het verboden is die op een markt te verhandelen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam heeft op 6 juli 2021 het concept ‘Besluit tot aanwijzen van waren waarvan het verboden is die op een markt te verhandelen’ vrijgegeven voor inspraak.

Inzage

Het conceptbesluit ligt van 20 september tot en met 29 oktober 2021 ter inzage bij stadsloket Centrum, Amstel 1, Amsterdam. Het document is ook digitaal raadpleegbaar via www.amsterdam.nl/bekendmakingen en www.amsterdam.nl/ondernemen/markt-straathandel.

Inspraakreactie

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder een inspraakreactie naar voren brengen. U kunt uw reactie richten aan verbodenwaren.markten@amsterdam.nl.

U kunt ook per post reageren via: Gemeente Amsterdam, Economische Zaken, Team Markten, Postbus 2133, 1000 CC, AMSTERDAM.

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Verboden waren

Met het besluit komt er een verbod op de verkoop op markten van bont en levende kreeften en krabben.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2018–2022. Het verbod treedt naar verwachting begin 2022 in werking.

Na de inspraakperiode

In een nota van beantwoording worden alle inspraakreacties vastgelegd met een ambtelijk advies aan het College van Burgemeester en Wethouders. Alle indieners ontvangen een reactie.

 

Naar boven