Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 322111ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerp Chw bestemmingsplan De Poort van Deventer

 

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 23 september tot en met 3 november 2021 voor een ieder ter inzage ligt:

 

- het ontwerp Chw bestemmingsplan De Poort van Deventer

 

Inhoud

In oktober 2020 heeft de raad van de gemeente Deventer een voorbereidingsbesluit genomen voor een gedeelte van het gebied "De Poort van Deventer". Aanleiding voor dit voorbereidingsbesluit was dat het geldende planologische regiem onvoldoende bleek aan te sluiten op de ambities voor het gebied, zoals verwoord in de Omgevingsvisie. Het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan is een vervolg op dit eerder genomen voorbereidingsbesluit.

 

Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt de volgende stap gezet in een betere afstemming tussen het werkklimaat en de beoogde gebruikers in het gebied. Dit wordt gedaan door te sturen op het voorkomen van ongewenste ontwikkelingen die de gewenste verkleuring van het gebied kunnen belemmeren. In dit kader worden de regels voor geurhinder aangepast en wordt een aantal bedrijfscategorieën uitgesloten, die niet passend zijn bij de ambitie voor de Poort van Deventer.

 

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan kunt u inzien op:

• http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.Chw027-OW01

• De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op

https://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/manifest/nl.imro.0150.chw027-ow01/

 

Het ontwerp bestemmingsplan kunt ook u inzien op:

• https://www.deventer.nl/bestemmingsplannen onder het kopje ‘in procedure zijnde bestemmingsplannen’.

 

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij :

• Publiekscontacten vergunningen, Grote Kerkhof 1

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat het gemeentehuis alleen op afspraak of gedurende een deel van de dag geopend is. Kijk voor uw bezoek op de website van de gemeente voor de actuele openingstijden en voorwaarden.

 

Reageren

Het ontwerp Chw bestemmingsplan ligt van 23 september tot en met 3 november 2021 ter inzage.

U kunt tot en met woensdag 3 november 2021 reageren.

Lees hieronder hoe u op het plan kunt reageren.

 

Als u een reactie wilt geven op het ontwerp Chw bestemmingsplan De Poort van Deventer dan brengt u een zienswijze in.

• Stuur uw schriftelijke zienswijzen aan:

de Gemeenteraad,

t.a.v. het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling,

Postbus 5000,

7400 GC Deventer

o.v.v. ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Poort van Deventer.

• Dien uw zienswijze digitaal in via

https://www.deventer.nl/zienswijze

• Maak uw zienswijze telefonisch kenbaar bij Esther Busman van het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling, telefoon 14 0570.

 

Het is helaas niet mogelijk om uw zienswijzen via e-mail in te dienen.

 

 

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de inzage periode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde “zienswijzenota”. Mogelijk wordt het plan op onderdelen aangepast. Vervolgens wordt het plan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Het vervolg

Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, is er voor belanghebbenden de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.