Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 321904andere beschikkingGemeente Sittard-Geleen – Ontheffing geluidhinder APV art 4:6 lid 1, dossiernummer APV21.004, tussen station Sittard en station Geleen-Lutterade

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen maken bekend dat een ontheffing van het verbod, zoals bedoeld in artikel 4:6 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen, is verleend voor het vervangen van diverse veiligheidsobjecten langs het spoor tussen het station Sittard en het station Geleen-Lutterade in de periode van 18 september 2021 (05:00 uur) tot 20 september 2021 (06:00 uur).

 

Voor: ontheffing geluidhinder

Naam inrichting: Strukton Rail Nederland B.V.

Locatie: tussen station Sittard en station Geleen-Lutterade

Verzenddatum besluit: 15 september 2021

Dossiernummer: APV21.004

 

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbende binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) aanvrager daartegen bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Als een bezwaarschrift per post wordt ingediend, moet dit gebeuren door toezending aan burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.sittard-geleen.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist.

 

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.