Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 321470verkeersbesluit of -mededelingGemeente Hoorn – Verkeersbesluit tot aanwijzing van twee parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen op het Matissehof, aan de voorzijde van het huisnummer 65, te Hoorn.

Besluit tot het vaststellen van verkeersmaatregel(en)

20 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

 

 

 

 

gelet op:

artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

de beleidsregel van 8 februari 2011 nr. 10.60517 waarin opgenomen het beleid omtrent de aanwijzing van gehandicaptenparkeerplaatsen;

 

overwegende dat:

wij een verzoek ontvangen hebben om in de omgeving van het Matissehof om een elektrisch laadpunt te realiseren voor het laden van elektrische voertuigen;

voor elektrisch vervoer een netwerk van laadpunten noodzakelijk is;

wij voor de realisatie van elektrische laadpunten een samenwerking zijn aangegaan met de provincie Noord-Holland om via de Metropool Regio Amsterdam Elektrisch laadpunten te plaatsen in de gemeente Hoorn;

elektrische auto’s bij het rijden geen CO2 en fijnstof uitstoten en daarmee minder schadelijk zijn voor het milieu;

steeds meer autoproducenten één of meer volledig elektrische voertuigen of plug-in hybride voertuigen in hun assortiment hebben;

de Rijksoverheid elektrisch rijden stimuleert doordat gebruikers van deze voertuigen geen of beperkt wegenbelasting en BPM (Belasting op Personenauto’s en Motorrijwielen) betalen;

de Rijksoverheid streeft naar een verdubbeling van het huidige aantal van circa 100.000 naar 200.000 (deels) elektrische voertuigen in 2020 en een doorgroei naar 1.000.000 in 2025 en het daarom noodzakelijk is om ook in Hoorn meerdere openbare laadpunten aan te wijzen;

wij het aanbieden van voldoende laadmogelijkheid zien als stimulans aan onze inwoners in hun overwegingen tot aanschaf van een (deels) elektrische auto, omdat beschikbaarheid van laadinfrastructuur daarvoor belangrijk is, met name voor hen die niet over een parkeermogelijkheid op eigen terrein beschikken;

het daarom noodzakelijk is dat er op openbare locaties mogelijkheden aanwezig zijn, voor gebruikers die niet over eigen parkeermogelijkheid beschikken, voor het laden van (deels) elektrische voertuigen;

de parkeerplaatsen bij de laadpaal beschikbaar moeten zijn voor het laden van de (deels) elektrische voertuigen;

ter beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bij een laadpaal parkeerplaatsen moeten worden aangewezen waarop uitsluitend geparkeerd mag worden ten behoeve van het laden van (deels) elektrische voertuigen;

 

Besluit:

  • Door plaatsing van borden E4 (Parkeergelegenheid) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van onderbord met opschrift: Alleen voor opladen elektrische voertuigen”, tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen bestemd voor het opladen op het Matissehof aan de voorzijde van het huisnummer 65, te Hoorn.

     

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

  • middels publicatie in het gemeenteblad

 

 

 

 

Aldus vastgesteld

namens het college van burgemeester en wethouders

de heer J. Croes

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen. Wij nemen samen met u het besluit door.

Als we er niet uitkomen, kunt u een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?

U stuurt uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 603, 1620 AR Hoorn.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;

• een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);

• de reden(en) waarom u bezwaar maakt;

• de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland vragen een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen.

Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de Rechtbank Noord-Holland is Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Als u een voorlopige voorziening aanvraagt, bent u griffierecht verschuldigd. U ontvangt hiervoor automatisch een rekening.