Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 320887ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerp Wijzigingsplan De Hout 84-84a, Hem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland zijn voornemens om het bestemmingsplan “Drechterland Zuid” in samenhang met de regels van de “eerste herziening bestemmingsplan Drechterland Zuid’’ te wijzigen. De wijziging is op grond van artikel 3.6, eerste lid onder a Wet ruimtelijke ordening.

Wijziging

Het betreft een wijziging van de bestemming ten behoeve van het gebruiken van de bestaande bedrijfswoning als burgerwoning op het perceel De Hout 84 te Hem. De wijziging valt binnen de kaders die het bestemmingsplan biedt om medewerking te kunnen verlenen.

Procedure 

Op grond van artikel 3.4 Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp wijzigingsplan van zaterdag 18 september 2021 tot en met 29 oktober 2021 ter inzage bij de gemeente Drechterland. U kunt het ontwerp wijzigingsplan bekijken op www.officielebekendmakingen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder het plan-identificatienummer: NL.IMRO.0498.WPDeHout84-ON01

Zienswijzen 

Binnen de termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijzen indienen bij het college. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan burgemeester en wethouders van Drechterland, Postbus 20, 1610 KW Bovenkarspel.

Contact

Voor het inzien van de papieren versie van het ontwerp wijzigingsplan en voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte, telefoonnummer: 0228-534100.