Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 320589verkeersbesluit of -mededelingBesluit intrekken verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische auto's Boestestraat Nistelrode

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BERNHEZE

 

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) inge-volge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 12, lid a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het plaatsen van borden E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 in-clusief onderbord voor het beperken van het aantal typen gebruikers (conform arti-kel 8 BABW) geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

• de Algemene Wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat

• de gemeente Bernheze op 22 april 2021 een verkeersbesluit heeft genomen om in de Boestestraat te Nistelrode 2 parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s;

• het verkeersbesluit van 22 april 2021 is gepubliceerd in de Staatscourant op 12 mei 2021;

• tegen het verkeersbesluit 5 bezwaarschriften zijn ingekomen;

• het mogelijk is om de bezwaarschriften inhoudelijk te behandelen en voor te leggen aan de commissie bezwaarschriften, het college van Burgemeester en Wethouders heeft gekozen om een andere manier van het informeren en betrekken van bewo-ners bij de locatiekeuze van laadpalen;

• de gemeente graag vooraf bewoners wil informeren over de locatiecriteria en de mogelijkheden waar een laadpaal kan komen;

• de provincies Noord-Brabant en Limburg een overeenkomst hebben gesloten met Vattenfall voor de uitrol van laadpalen in de komende jaren;

• het aantal elektrische auto’s de komende jaren zal toenemen en dus ook de laadin-frastructuur daarop moet worden ingericht;

• de gemeente ervoor kiest om inwoners met deze ontwikkelingen beter te betrekken en dus ook informatievoorziening belangrijk vindt;

• de gemeente in het najaar een online portal gaat openen met daarop een kaart en de locaties van laadpalen opneemt;

• inwoners hiervan kennis kunnen nemen en kunnen reageren;

• op deze kaart ook een laadpaal wordt opgenomen in de Boestestraat of omgeving, aangezien de laadpaal voortkomt uit een aanvraag in de buurt;

• het verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen in de Boestestraat nog actueel is en deze de nieuwe procedure niet in de weg mag staan;

• de gemeente nieuwe besluiten gaat nemen voor het reserveren van parkeerplaat-sen bij laadpalen;

 

Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders besluiten om:

1. het verkeersbesluit van 22 april 2021 voor het reserveren van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s in de Boestestraat in te trekken.

 

 

Datum besluit:

14 september 2021

 

Namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige domein Leefomgeving

 

Bezwaar: Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrok-ken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de publicatie-datum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG HEESCH.

Voorlopige voorziening: Een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Degene die bezwaar heeft ingediend en – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, heeft eveneens de mogelijkheid een voorlopige voorziening (schor-sing) te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.