Gemeenteblad van Terschelling

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TerschellingGemeenteblad 2021, 320174verkeersbesluit of -mededelingGemeente Terschelling - parkeerverbod - Zwarteweg en Dellewal, West-Terschelling

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Terschelling;

Gelet op het besluit d.d. 19 juli 1995, waarbij de gemeenteraad de bevoegdheid als bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 tot het nemen van verkeersbesluiten, heeft gedele­geerd aan het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administra­tieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Gelezen de aanvraag van Stichting Kermispromotie, voor het houden van een kermis van 8 tot en met 17 oktober 2021;

Overwegende dat het parkeerterrein aan de Zwarteweg en Dellewal te West-Terschelling een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

Het parkeerterrein aan de Zwarteweg en Dellewal te West-Terschelling onder beheer is van de gemeente Terschelling en dat het college van burgemeester en wethouders derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit;

Overwegende dat hiervoor noodzakelijk is dat onderstaande parkeerplaatsen worden afgesloten voor auto’s en rijwielen gedurende de kermis en de opbouw- en afbouwperiode van de kermis;

Besluit de volgende tijdelijke verkeersmaatregel te nemen:

 • -

  Een parkeerverbod voor de parkeerplaatsen aan de Zwarteweg en Dellewal te West-Terschelling in te stellen van 4 oktober 2021 tot en met 18 oktober 2019 door het plaatsen van een C1 bord van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met het onderbord “Wegsleepregeling van kracht”;

 • -

  In West-Terschelling wordt afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

  • De gehele parkeerplaats aan de Zwarteweg te West-Terschelling

  • De gehele parkeerplaats aan de Dellewal te West-Terschelling

Vanaf 4 oktober 2021 08:00 uur tot en met 18 oktober 2021 23:59 uur;

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij het besluit door middel van verzending of uitreiking aan u bekend hebben gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • -

  de naam en het adres van de indiener;

 • -

  de dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • -

  de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,

secretaris/directeur

Leges: 14,86

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan politie Terschelling en Team Techniek