Gemeenteblad van Oostzaan

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OostzaanGemeenteblad 2021, 319441andere vergunningBeschikking: vergunningen/ontheffingen op of aan de weg, ontheffing plaatsen sandwichborden/spandoeken, collectevergunning, standplaatsvergunning en objectvergunning

Soort vergunning en naam: Standplaatsvergunning GGD Zaanstreek-Waterland

Datum en tijdstippen: incidenteel tussen 6 september en 31 december 2021

Locatie/adres: parkeerterrein bij Oostzaanse Football Club (OFC)

Verzenddatum: 9 september 2021

Datum aanvraag vergunning: 11 augustus 2021

Zaaknummer: 729118

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college te worden ingediend. Het bezwaarschrift bevat uw naam, adres, datum en handtekening, een omschrijving van het besluit waar bezwaar tegen wordt gemaakt (door bijvoorbeeld een kopie van deze brief mee te sturen), de reden van het bezwaar en eventueel een volmacht indien het bezwaarschrift door een ander namens u wordt ingediend.

Een bezwaar schorst niet de werking van de vergunning.

U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem verzoeken een voorlopige voorzieningen te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

U kunt ook digitaal een beroep- en/of verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http:/loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.