Gemeenteblad van Goes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoesGemeenteblad 2021, 319127omgevingsvergunningNoordoordplaat 15 te Goes - Besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een steiger

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 14 september 2021 een omgevingsvergunning hebben verleend voor het legaliseren van een steiger op de locatie Noordoordplaat 15 te Goes. Het besluit is geregistreerd onder nummer OMG-2021-0803 / Z21.089893.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden met ingang van 15 september 2021 binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via vergunningen@goes.nl of telefoonnummer (0113) 249 700.