Gemeenteblad van Eemsdelta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsdeltaGemeenteblad 2021, 318530ander besluit van algemene strekkingKennisgeving ontwerpherstelbesluiten windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

 

De gemeenteraad van de (voormalige) gemeente Delfzijl heeft op 25 juni 2020 het bestemmingsplan "Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (2020)" met identificatienummer NL.IMRO.0010.48BP-VG01, vastgesteld. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen (hierna: GS) hebben op 30 juni 2020 een omgevingsvergunning (kenmerk 2907573 en 4773181) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), verleend voor dit windpark. Vervolgens is deze vergunning gewijzigd bij besluit van 16 februari 2021.

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en de vergunning is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling). In een tussenuitspraak van de Afdeling van 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1395, oordeelt de Afdeling dat de algemene regels voor windturbines in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer buiten toepassing moeten worden gelaten, omdat het Rijk voor deze regels ten onrechte geen milieubeoordeling heeft gemaakt. Bij de besluitvorming over het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding had daarom niet uitgegaan mogen worden van de veronderstelling dat het windpark zich heeft te houden aan deze regels. Dit levert een gebrek op in de besluitvorming van de gemeenteraad en GS, dat evenwel te herstellen is.

De Afdeling heeft de gemeenteraad van gemeente Eemsdelta dan ook de mogelijkheid geboden om door middel van een 'bestuurlijke lus' het bestemmingsplan voor windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding te herstellen en GS van provincie Groningen om hetzelfde te doen voor de bijbehorende omgevingsvergunning. Daartoe zijn in het ontwerpherstelbesluit voor het bestemmingsplan en het ontwerpherstelbesluit voor de omgevingsvergunning, de noodzakelijke planregels respectievelijk milieuvoorschriften opgenomen, namelijk ter vervanging van de normstelling uit het Activiteitenbesluit en de -regeling.

Procedure

Op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) treedt de gemeente Eemsdelta op als coördinerend bestuursorgaan voor het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. GS blijven het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en de gemeenteraad voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Op grond van de artikelen 3.30, 3.31 en 3.32 van de Wro worden alle ontwerpherstelbesluiten (zowel voor het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning) gezamenlijk bekendgemaakt en ter inzage gelegd.

Crisis- en Herstelwet

Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven wat zijn beroepsgronden zijn. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Het is niet toegestaan buiten de beroepstermijn nog (aanvullende) beroepsgronden aan te voeren.

Terinzagelegging stukken

Vanwege de coronamaatregelen vragen we u om de stukken zoveel mogelijk digitaal te bekijken. Het ontwerpherstelbesluiten voor de omgevingsvergunning is in te zien via https://www.provinciegroningen.nl/beleid-en-documenten/documentenzoeker/klimaat-en-energie/windparken/windpark-delfzijl-zuid/. Op deze website zijn ook de voornoemde besluiten van GS van 30 juni 2020 en 16 februari 2021 beschikbaar, inclusief alle daaraan ten grondslag liggende onderzoeken. De gemeente plaats de stukken met betrekking tot het bestemmingsplan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Via deze website zijn ook het bestemmingsplan "Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (2020)" met identificatienummer NL.IMRO.0010.48BP-VG01 en alle daaraan ten grondslag liggende onderzoeken beschikbaar.

De digitale versie van een bestemmingsplan is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt het digitale plan.

De ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken liggen vanaf 16 september tot en met 28 oktober ter inzage op:

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, kunt u alleen voor noodzakelijke onderwerpen terecht in een van de gemeentehuizen. Het is hierdoor niet mogelijk om de aanvragen, besluiten en bijbehorende stukken in te zien. Mocht u toch een stuk willen inzien, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer 14 0596 (zonder netnummer). De medewerkers van het KCC gaan met u op zoek naar een oplossing.

Het provinciehuis in Groningen (Sint Jansstraat 4 te Groningen): vanwege de situatie rondom het coronavirus zijn de documenten bij de bekendmakingen in principe alleen digitaal beschikbaar. Als u geen andere mogelijkheid hebt om de stukken in te zien, neemt u dan contact op met de provincie Groningen, telefoon 050 - 316 49 11.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijke zienswijzen over de ontwerp-herstelbesluiten indienen bij de gemeente Eemsdelta, postbus 15, 9900 AA Appingedam of per e-mail naar gemeente@eemsdelta.nl. Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en vermeld bovenaan uw brief of in uw e-mail bij onderwerp: 'zienswijze ontwerpherstelbesluiten windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding'. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen dan kunt u contact opnemen met de gemeente Eemsdelta, te bereiken via telefoonnummer 14 0596 (zonder netnummer).

 

 

 

 

.