Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 318373evenementenvergunningVerkeersbesluit behorende bij evenementenvergunning EV 20210030/Z.66452. Verkeersmaatregelen in verband met het organiseren van de Jouster Merke kermis van donderdag 23 september tot en met maandag 27 september 2021 de locatie Sinnebuorren te Joure

 

Kenmerk: EV 20210030/Z.664522

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

 

gelet op het verzoek van Bureau Martin Meijer te Apeldoorn binnengekomen op 26 juni 2021 om ten behoeve van het organiseren van de Jouster Merke kermis van donderdag 23 september tot en met maandag 27 september 2021 de locatie Sinnebuorren te Joure het parkeerterrein op de Sinnebuorren te Joure af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

 

 • 1.

  diverse kermisattracties worden geplaatst;

 • 2.

  een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

 • 3.

  het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is verkeersmaatregelen te treffen om het betreffende parkeerterrein af te sluiten;

 • 4.

  overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

 

besluiten:

 

tussen 20 september 2021 08:00 uur tot en met 28 september 2021 12:00 uur het parkeerterrein gelegen op de Sinnenbuorren te Joure door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

     

Joure, 14 september 2021

   

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

  

Norbert van den Akker

Teammanager vergunningen, toezicht en handhaving

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener

 • 2.

  de dagtekening

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • 4.

  de gronden van het bezwaar

 

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

 

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.