Gemeenteblad van West Betuwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West BetuweGemeenteblad 2021, 317019verkeersbesluit of -mededelingGemeente West Betuwe - verkeersbesluit - geslotenverklaring voor te hoge voertuigen bij doorgangen naar parkeerplaatsen - Binnenplaats, Meteren

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST BETUWE;

1. Aanleiding

Bij een doorgang tussen Noorderhof naar de parkeerplaatsen achter de woningen te Meteren is een te hoog voertuig tegen het gebouw aangereden. Het gebouw is niet beschadigd, maar hierdoor blijkt het wel noodzakelijk om de maximale hoogte aan te geven van de onderdoorgangen.

2. Motivering

De gemeente West Betuwe heeft een verzoek ontvangen tot het plaatsen van C19 borden gesloten voor te hoge voertuigen. De in dit besluit genoemde wegen en locaties zijn in beheer en ouderhoud bij de gemeente West Betuwe.

De Binnenplaats 32- 34 is tijdens de bouw onderdoorgangen gerealiseerd. De onderdoorgang is goed zichtbaar. Desondanks komt het voor dat een te hoog voertuig tegen het gebouw aan rijdt. Om dit in de toekomst te voorkomen is het noodzakelijk om de hoogte aan te geven.

De veilige doorrij hoogtes zijn vastgesteld op 3,3 meter bij de onderdoorgangen te plaatste van De Binnenplaats 32-34.

3. Wettelijk kader

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994) luidt:

"1. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:

c. vanwege de instandhouding van de weg en het behouden van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

“2. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede

de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer ;

“3. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot:

a. het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

Artikel 15 luidt:

"1. De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

2. Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken."

Op grond van het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d., van de Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 12 BABW worden verkeersbesluiten genomen door het college van burgemeester en wethouders.

4. Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) heeft overleg plaatsgevonden met de, namens de korpschef gemachtigde, verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid. Hij bracht hierover een positief advies uit.

Besluit tot:

In het kader van de feitelijke uitvoering van dit besluit geldt dat onderdoorgangen direct ingericht worden, ter plaatse aangeduid met verkeersbord C19-33 (gesloten verklaring voor te hoge voertuigen)met daarop de tekst 3,3m van bijlage 1 van het RVV 1990 bij De Binnenplaats 32-34 te Meteren.

Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende situatietekening

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking hiervan in de Staatscourant.

West Betuwe, 6 september 2021

Namens burgemeester en wethouders van gemeente West Betuwe,

A. Rodenburg

Adviseur Verkeer & Vervoer

Mededelingen

Van dit besluit wordt mededeling gedaan in Weekblad West Betuwe.

Dit besluit ligt gedurende zes weken na de datum van bekendmaking hiervan in de Staatscourant voor eenieder ter inzage aan de balie van het gemeentehuis, Van Dam van Isseltweg 4 Geldermalsen. De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en dinsdag en donderdagavond van 17.00 tot 20.00 alleen op afspraak.

Bezwaar en Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van West Betuwe, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

Naam en adres van de indiener;

De dagtekening;

Tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt;

De redenen waarom men bezwaar heeft tegen het verkeersbesluit.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Als u op de beslissing op bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningsrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningsrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Situatietekening: