Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2021, 316684beleidsregelAanwijzingsbesluit gebied bedelarij 2021

 

 

Overwegende dat:

  • de gemeente Heerlen een problematiek met betrekking tot bedelaars kent die negatieve gevolgen heeft voor de openbare orde en het woon- en leefklimaat;

  • de raad van de gemeente Heerlen in artikel 2:58 Algemene plaatselijke verordening 2012 in artikel 2:58 heeft bepaald dat: “Het is verboden in door het college aangewezen gebieden op een openbare plaats te bedelen om geld of andere zaken”;

  • de Algemene plaatselijke verordening in artikel 1:1 onder d. de bebouwde kom definieert als: “de bebouwde kom of kommen waarvan gedeputeerde staten de grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig artikel 27, tweede lid van de Wegenwet”;

  • gedeputeerde staten de voornoemde bevoegdheid bij besluit van 23 december 2003 hebben gedelegeerd aan de raad van de gemeente Heerlen;

  • de raad van de gemeente Heerlen bij besluit van 21 december 2016, gepubliceerd op 27 december 2016 de bebouwde kom heeft vastgesteld,

BESLUIT

 

Artikel 1  

Als aangewezen gebied, bedoeld in artikel 2:58 APV, wordt de bebouwde kom van de gemeente Heerlen aangewezen.

 

Artikel 2  

Dit aanwijzingsbesluit treed in werking, daags na publicatie.

 

Artikel 3  

Het aanwijzingsbesluit bedelarij dd. 16 april 2009 vervalt.

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 7 september 2021.

de gemeentesecretaris a.i.

L. Schouterden

de burgemeester,

drs. R. Wever