Gemeenteblad van Ermelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloGemeenteblad 2021, 316342andere vergunningGemeente Ermelo - verlening objectontheffing - plaatsen van een rolsteiger, hoogwerker, toiletcabine en bouwkeet - 8 september 2021 tot en met 8 oktober 2021 - Raadhuisplein 9, Ermelo

Verleende objectontheffing

Omschrijving

  • 7 september 2021 Raadhuisplein 9 het plaatsen van een rolsteiger, hoogwerker, toiletcabine en bouwkeet in de periode van 8 september 2021 tot en met 8 oktober 2021 3851 NT 19 oktober 2021

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na dagtekening van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.