Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 315743ander besluit van algemene strekkingVESTIGING VOORKEURSRECHT GEBIED OUDE VEGHELSEDIJK TE VORSTENBOSCH

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 14 september 2021 op grond van het bepaalde in artikel 6 Wvg heeft besloten om voorlopig gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

 

Gebied

De gronden die door het college zijn aangewezen zijn gelegen in het gebied “Oude Veghelsedijk” te Vorstenbosch en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale kaart met de daarbij behorende lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na publicatie in het Gemeenteblad, te weten 16 september 2021.

 

Terinzagelegging

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders ligt samen met het voorstel aan de gemeenteraad en verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduidingen van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van de eigenaren en de rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 16 september 2021 gedurende een periode van zes weken tijdens kantooruren voor eenieder op afspraak ter inzage op het gemeentehuis te Heesch.

 

Gevolgen van de vestiging

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Bernheze te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

 

Zienswijzen tegen voorgenomen besluit gemeenteraad

De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging van het voorkeursrecht een besluit tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg te nemen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 13 oktober 2021 schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen raadsbesluit naar voren te brengen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden gericht aan de raad van de gemeente Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Indien een belanghebbende zijn zienswijze aan de gemeenteraad mondeling kenbaar wenst te maken, dient dit te geschieden bij de heer Jarno Sutmuller, bereikbaar op maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 0412-458888.

 

Bezwaar tegen voorlopig voorkeursrecht college

Naast het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad kunnen belanghebbenden ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gronden op basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in het Gemeenteblad, bij het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Bernheze tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch, en dient uiterlijk 27 oktober 2021 te zijn ontvangen.

Indien belanghebbenden er voor kiezen om bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders en dit besluit vervalt omdat een besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, dan wordt het bezwaar ingevolge artikel 6 lid 3 Wvg mede geacht te zijn gericht tegen het besluit van de gemeenteraad op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg.

 

Heeft u vragen?

Laat het ons gerust weten. De heer Jarno Sutmuller is op maandag tot en met donderdag bereikbaar. U kunt bellen naar telefoonnummer 0412-458888.

 

Heesch, 15 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze