Omgevingsvergunning ten behoeve van plaatsing Stoomhijskraan Schelde 38, Kadastraal perceelnummer VS900-C-2626, aan de Ketelmaker te Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2:12, lid 1, sub a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben verleend voor het ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ ten behoeve van de plaatsing van de Stoomhijskraan Schelde 38, aan de Ketelmaker (naast de verbandkamer).

Tevens hebben wij besloten geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 16 september 2021, gedurende 6 weken (t/m 28 oktober 2021) ter inzage in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. U kunt de vergunning elke werkdag tijdens kantooruren inzien. Op afspraak kan de vergunning ook donderdagavond tussen 16.00 en 19.00 uur worden ingezien (dhr. W. Huige, tel. 0118.487339 of e-mail whuige@vlissingen.nl). De omgevingsvergunning is ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/bekendmakingen en in het gemeenteblad via de link https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Tegen de omgevingsvergunning kan binnen 6 weken na de dag, waarop deze ter inzage is gelegd, beroep worden ingesteld. Dit kan wanneer u direct te maken krijgt met de gevolgen van dit besluit (een belanghebbende bent) of wanneer u geen belanghebbende bent maar wel op tijd een reactie heeft gegeven (zienswijze) op dit plan.

Het beroep en de reden waarom u beroep instelt kunt u sturen naar Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA BREDA. Het indienen van een beroep kan tot en met 28 oktober 2021. De omgevingsvergunning treedt na afloop van de beroepstermijn, dus op 29 oktober 2021 in werking. Het indienen van een beroepschrift houdt niet in dat de vergunning niet in werking treedt.

Wilt u niet dat de vergunning in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Zeeland – West-Brabant. U mag alleen een voorlopige voorziening vragen als u ook beroep heeft ingesteld.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Naar boven