Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 314592ruimtelijk plan of omgevingsdocumentWet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Hoofdstraat 100 Heeswijk-Dinther

Burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging bekend van het ontwerpwijzigingsplan ‘Hoofdstraat 100 Heeswijk-Dinther’ op basis van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Het plan betreft het omzetten van de bestemming detailhandel naar wonen voor het realiseren van 3 patiowoningen binnen bestaande bebouwing aan Hoofdstraat 100 in Heeswijk-Dinther.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 16 september 2021 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.WP Hoofdstraat100HD-OW01).

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met het team ruimtelijke ordening.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 15 september 2021