Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2021, 314106inspraakOntwerp Programma Warmtetransitie Asten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Asten maken bekend dat met ingang van 14 september 2021 gedurende 6 weken voor ingezetenen en belanghebbenden ter inzage ligt het ontwerp Programma Warmtetransitie Asten.

Omschrijving

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Asten samen met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, ketenpartners en lokale deskundigen gewerkt aan het Programma Warmtetransitie Asten (voorheen Transitievisie Warmte Asten). De gebouwde omgeving moet uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Dit wordt de warmtetransitie genoemd, omdat het grootste deel van de energievraag van de gebouwde omgeving bestaat uit warmte geleverd door aardgas. Iedere gemeente heeft de opdracht gekregen om een plan te maken hoe we stapsgewijs afscheid nemen van het aardgas als warmtebron. In Asten willen we samen met de inwoners, ondernemers en andere partijen werken aan duurzame en betrouwbare alternatieven die voor iedereen veilig, haalbaar en betaalbaar zijn. Daarbij zetten we op de eerste plaats in op energiebesparing. We gaan nu geen woningen aanwijzen die voor 2030 aardgasvrij moeten worden. Bewoners of buurten die zelf voor 2030 (gedeeltelijk) aardgasvrij willen worden gaan we wel ondersteunen. Het plan wordt eind dit jaar definitief vastgesteld nadat de inspraakreacties (zienswijzen) zijn beantwoord en indien nodig verwerkt. Vanaf 2022 gaan we werken aan de uitvoering.

Inspraak

Op grond van de Inspraakverordening krijgen ingezetenen (inwoners van de gemeente Asten) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) de gelegenheid hun zienswijzen op het ontwerp Programma Warmtetransitie Asten kenbaar te maken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.

Het ontwerp Programma Warmtetransitie Asten kan met ingang van 14 september 2021 tot en met 25 oktober 2021 op afspraak worden ingezien op het gemeentehuis van Asten en is ook digitaal te raadplegen via www.asten.nl .

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen op het ontwerp Programma Warmtetransitie Asten.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer 0493 671 212.